หน่วยสมรรถนะ

จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-1-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง และมีความสามารถในการจำแนกและแยกส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูงได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012201 แยกประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง

1. ระบุประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง(Camera Accessories) ขั้นสูงได้ถูกต้อง ตามประเภทของกล้อง
2. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories)ขั้นสูงได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

1012202 แยกส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง

1. ระบุส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูงได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
2. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (CameraAccessories) ขั้นสูงได้ถูกต้อง ตามวิธีการใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการแยกประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง 2. ทักษะการแยกส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง อาทิ กล้อง Cinema Camera เช่น Arri Alexa เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง
จัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์และเลนส์