หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-1-000ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย โดยเฝ้าระวังความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ และดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010301 เฝ้าระวังความความปลอดภัยขณะถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุข้อควรระวังในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. ระบุสิ่งที่เป็นความผิดปกติในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงาน
3. สรุปความผิดปกติที่เกิดขึ้นในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

1010302 ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์

1. ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่อหัวหน้างานได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการสังเกตด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในขณะถ่ายทำภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับเฝ้าระวังความปลอดภัย และปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกใช้ จัดเก็บ เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety) หมายถึง ความปลอดภัยของบุคลากรในกองถ่ายภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายในสถานที่จริง หรือในโรงถ่ายรวม ทั้งบริเวณโดยรอบของบริษัทสร้างภาพยนตร์ โดยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์