หน่วยสมรรถนะ

การวางแผนงานให้เหมาะสมกับงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-4-002ZA
PRT-PRE-4-002ZA
PRT-PRE-4-093ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การวางแผนงานให้เหมาะสมกับงาน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับสูง (Senior Designer)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการวางแผนการทำงานออกแบบ การจัดทำแผนการทำงานและแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะนักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101021 การควบคุมการวางแผนการทำงานออกแบบ

1. วางแผนการดำเนินงาน
2. วางแผนการใช้ประสิทธิภาพและจำนวนคนให้เหมาะสมกับงาน
3. วางแผนการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมกับการใช้งาน ต้นทุนการผลิตและเวลา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ สามารถอ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษได้ หรือผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผ่านหน่วยสมรรถนะนักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer) ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การจัดทำรายงานแผนการทำงาน
  2. การจัดทำรายงานแผนการใช้ทรัพยากรบุคคล
  3. การบริหารจัดการเบื้องต้น (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุและกระบวนการที่ใช้พิมพ์
  2. โปรแกรมที่เกี่ยวกับงานพิมพ์
  3. การบริหารจัดการเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   เอกสารรายงานแผนการทำงานที่ใช้ในหน่วยงาน รายงานแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในหน่วยงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการวางแผนการทำงานและการใช้ทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างเอกสารรายงานแผนการทำงานและรายงานแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในสถานประกอบการ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่นๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แผนการดำเนินงาน คือ การจัดขั้นตอนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานและเวลา
  2. ทรัพยากร ได้แก่ วัสดุที่นำมาใช้พิมพ์งาน เช่น กระดาษ ไวนิล เป็นต้น
  3. ต้นทุนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายในการทำชิ้นงานตัวอย่าง (Mock up) การตรวจสอบความถูกต้อง (proof) ของงานออกแบบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
การวางแผนงานให้เหมาะสมกับงาน