หน่วยสมรรถนะ

การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-4-001ZA
PRT-PRE-4-001ZA
PRT-PRE-4-092ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับสูง (Senior Designer)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมการทำงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะนักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101011 การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน

1. วางแผนตารางการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน
2. วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
3. วางแผนการเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน
4. เสนอการจัดซื้ออุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ สามารถอ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษได้ หรือผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผ่านหน่วยสมรรถนะนักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer) ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การจัดทำตารางการผลิต
  2. ¡ÒèѴ·Óá¼¹¡ÒûÃѺ»ÃاáÅоѲ¹ÒÍØ»¡Ã³ì
  3. ¡ÒèѴ·Óá¼¹¡ÒÃà¡çº¢éÍÁÙÅ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷ӧҹ
  4. การบริหารจัดการเบื้องต้น
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ขั้นตอนการดำเนินงานพิมพ์
  2. การใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์
  3. การบริหารจัดการเบื้องต้น
  4. การถ่ายภาพเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   รายงานตารางการผลิตที่ใช้ในสถานประกอบการ รายงานการตรวจคุณภาพระหว่างการผลิตที่ใช้ในสถานประกอบการ และรายงานการเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้ในสถานประกอบการ
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการวางแผนงานและการบริหารจัดการในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างเอกสารกำหนดแผนตารางการผลิต แผนการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ แผนการเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและ แผนการเสนอการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่นๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตารางการผลิต คือ การประมาณการดำเนินงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
  2. การเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน คือ การจัดทำบันทึกประสิทธิภาพและคุณภาพของพนักงานต่อการทำงาน
  3. อุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่เกี่ยวกับงานพิมพ์ จำนวนวัสดุรองพิมพ์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน