หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Control Stakeholder Management)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-5-036ZA
ICT-PJM-5-034ZA
ICT-PJM-4-030ZA
ICT-PJM-5-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการติดตามเอกสารการดำเนินโครงการ (Track Project Documents) และ ติดตามข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน (Track Work Performance Data) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2421 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านนโยบายและการบริหาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60410.01 ติดตามเอกสารการดำเนินโครงการ

ตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

60410.02 ติดตามข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน

ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการตรวจสอบ หรือการรายงานสถานการณ์ประสานงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  2. ความสามารถในการหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อประสานงานกรณีที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพของการติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  2. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหาเกิดสถานการณ์การประสานงานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การตรวจสอบกระบวนการหรือข้อมูลการติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงาน บันทึกประชุม หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  2. การปรับปรุงสถานะการติดต่อกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเป็นปัจจุบัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ควบคุมค่าใช้จ่าย (Control Costs)
ควบคุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Control Stakeholder Management)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน