หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมค่าใช้จ่าย (Control Costs)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-5-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมค่าใช้จ่าย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการติดตามและควบคุมความต้องการใช้เงินทุนของโครงการ (Track and Control Project Funding Requirements) และติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ (Track and Control Cost) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1211 ผู้จัดการด้านการเงิน

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60405.02 ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ

1. ติดตามและควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงให้เหมาะสม
2. จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินโครงการที่ถูกต้อง
3. จัดทำประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดจนจบโครงการ

60405.01 ติดตามและควบคุมความต้องการใช้เงินทุนของโครงการ

ควบคุมการใช้เงินทุนของโครงการให้ถูกต้องสมเหตุสมผล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการบริหารเงินทุน
  2. ความสามารถในการคาดการณ์การใช้เงินทุน
  3. ความสามารถในการคำนวณดัชนีชี้วัดผลการดำเนินโครงการต่างๆ
  4. ความสามารถในการคำนวณประมาณการต้นทุน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารเงิน
  2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคาดการณ์การใช้เงินทุน
  3. ความรู้ในการคำนวณดัชนีชี้วัดผลการดำเนินโครงการต่างๆ
  4. ความรู้ในการคำนวณประ มาณการต้นทุน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เงินทุนที่ใช้ไปของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมและเทอมการชำระเงินที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ
  2. ความต้องการใช้เงินทุนของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการที่ได้วางแผนไว้
  3. ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
  4. ผลการดำเนินโครงการแสดงในรูปของดัชนีชี้วัดต่างๆที่สำคัญ เช่น Cost variance (CV), Schedule variance (SV), Cost Performance Index (CP)I, Schedule Performance Index ( SPI), To-Complete Performance Index (TCPI), และ Variance At Completion (VAC) เป็นต้น โดยแยกตาม Work Breakdown Structure (WBS)
  5. ประมาณการต้นทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแสดงในรูปของ Estimate At Complete (EAC Value หรือ Bottom-up EAC Value)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ควบคุมการจัดซื้อ (Control Procument)
ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ (Validate Scope)