หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการการสื่อสาร (Management Communication)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-6-024ZA
ICT-PJM-6-022ZA
ICT-PJM-6-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการการสื่อสาร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถวิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพการทำงาน (Analyze Work Performance Reports) และ การดำเนินงานตามแผนการบริหารการสื่อสารโครงการ (Execute Communications Management Plan) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60305.02 การดำเนินงานตามแผนการบริหารการสื่อสารโครงการ

1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารการสื่อสารโครงการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2. ดำเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงเอกสารหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

60305.01 วิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพการทำงาน

วิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการวิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพการทำงาน
  2. ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องการ (The Performance Evidence Required)
  3. ความสามารถในการจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
  4. ความสามารถในการรายงานข้อมูลที่สำคัญของโครงการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วนงานสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์การสื่อสารที่ถูกต้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพการทำงาน
  2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
  3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพื่อการรายงานข้อมูลที่สำคัญ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ การจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ การกระจายข้อมูลที่จำเป็นไปยังเจ้าหน้าที่ในโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในประกอบการดำเนินงานและการตัดสินใจ
  2. การรายงานข้อมูลที่สำคัญของโครงการ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการสื่อสาร หรือรูปแบบ-วิธีการสื่อสาร เพื่อมั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วนงานสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์การสื่อสารที่ถูกต้อง และลดปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ควบคุมคุณภาพ (Control Quality)
บริหารจัดการการสื่อสาร (Management Communication)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน