หน่วยสมรรถนะ

ก่อตั้งและพัฒนาทีมงานของโครงการ (Acquire and Develop Project Team)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-3-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ก่อตั้งและพัฒนาทีมงานของโครง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถพิเคราะห์แผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Consider Human Resource Management Plan), พิเคราะห์การมอบหมายหน้าที่พนักงานในโครงการ (Consider Project Staff Assignments) และ ตั้งทีมงานของโครงการ (Establish Project Team) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60303.03 ตั้งทีมงานของโครงการ

1.ดำเนินการจัดตั้งทีมงานตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง
2.ดำเนินการพัฒนาทีมงานของโครงการได้อย่างเหมาะสมตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

60303.02 พิเคราะห์การมอบหมายหน้าที่พนักงานในโครงการ

รวบรวมข้อมูลการมอบหมายหน้าที่พนักงานในโครงการได้อย่างครบถ้วน

60303.01 พิเคราะห์แผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

รวบรวมข้อมูลแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการมอบหมายหน้าที่พนักงานในโครงการ
  2.ความสามารถในการจัดหาและจัดตั้งทีมงานโครงการจากแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  3.ความสามารถในการใช้เครื่องมือการจัดตั้งทีมงาน เช่น Pre-assignment, Negotiation, Acquisition, Virtual, Multi-Criteria Decision Analysis
  4.ความสามารถในการประเมินความสามารถทีมงาน
  5.ความสามารถในการจัดการอบรมและสอนงานแกทีมงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อมูลการมอบหมายหน้าที่พนักงานในโครงการ
  2.ความรู้และความเข้าใจในการจัดหาและจัดตั้งทีมงานโครงการจากแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  3.ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการจัดตั้งทีมงาน เช่น Pre-assignment, Negotiation, Acquisition, Virtual, Multi-Criteria Decision Analysis
  4.ความรู้และความเข้าใจในการประเมินความสามารถทีมงาน
  5.ความรู้และความเข้าใจในการจัดการอบรมและสอนงานแกทีมงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ดำเนินการจัดหาและจัดตั้งทีมงานโครงการจากแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคค
  2. เครื่องมือการจัดตั้งทีมงาน เช่น Pre-assignment, Negotiation, Acquisition, Virtual, Multi-Criteria Decision Analysis
  3. ดำเนินการพัฒนาทีมงานโดยพิจารณาจากแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การหมอบหมายงานและปฏิทินของทรัพยากรบุคคล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

  • สายงาน :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน