หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารจัดการการจัดซื้อ (Plan Procurement Management)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-5-018ZA
ICT-PJM-5-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการบริหารจัดการการจัดซื้อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการพิเคราะห์แผนบริหารโครงการ (Consider Project Management Plan), พิเคราะห์กิจกรรมความต้องการของการใช้ทรัพยากรของโครงการ (Consider Activity Resource Requirements) และ จัดทำแผนบริหารการจัดซื้อ (Create Procurement Management Plan) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60216.05 จัดทำแผนบริหารการจัดซื้อ

60216.04 พิเคราะห์กิจกรรมการประมาณการค่าใช้จ่าย

60216.03 พิเคราะห์กิจกรรมความต้องการของการใช้ทรัพยากรของโครงการ

1.วิเคราะห์ทางเลือกในการจัดซื้อหรือสั่งทำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ
2.ดำเนินการจัดทำแผนบริหารการจัดซื้อได้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ

60216.02 พิเคราะห์เอกสารความต้องการของโครงการ

รวบรวมข้อมูลกิจกรรมความต้องการของการใช้ทรัพยากรของโครงการได้อย่างครบถ้วน

60216.01 พิเคราะห์แผนบริหารโครงการ

รวบรวมข้อมูลแผนบริหารโครงการได้อย่างครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลแผนบริหารโครงการ
  2. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความต้องการของการใช้ทรัพยากรของโครงการ
  3. ความสามารถในการจัดทำแผนบริหารการจัดซื้อ
  4. ความสามารถในการจัดทำขอบเขตของงานจัดซื้อ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ในการรวบรวมข้อมูลแผนบริหารโครงการ
  2. ความรู้ในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความต้องการของการใช้ทรัพยากรของโครงการ
  3. ความรู้ในการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการจัดซื้อ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กำหนดชนิดและรูปแบบของสัญญาได้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อ
  2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินข้อเสนอในการจัดซื้อ
  3. กำหนดรูปแบบเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดซื้อ
  4. กำหนดขอบเขตของงานจัดซื้อ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
วางแผนบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Plan Stakeholder Management)
วางแผนการบริหารจัดการการจัดซื้อ (Plan Procurement Management)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน