หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Perform Qualitative Risk Analysis)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-5-016ZA
ICT-PJM-5-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง (Integrate Risk Management Plan), พิเคราะห์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ (Consider Risk Register) และประเมินการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และปริมาณ (Assess Qualitative and Quantitative Risk Analysis) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1211 ผู้จัดการด้านการเงิน

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60214.03 ประเมินการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และปริมาณ

หาสาเหตุผลกระทบ การควบคุมในปัจจุบันประสิทธิผลของการควบคุมในปัจจุบันของความเสี่ยงทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

60214.02 พิเคราะห์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้

รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

60214.01 บูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง

บูรณาการแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง
  2. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงที่กำหนดไว้
  3. ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงข้อมูลความเสี่ยงเบื้องต้น
  4. ความสามารถในการทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) ที่แสดงความเสี่ยงซึ่งวิกฤติ
  5. ความสามารถในการทำรายการความเสี่ยงที่จะนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง
  2. ความรู้เกี่ยวกับรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงที่กำหนดไว้
  3. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการประเมินความเสี่ยง
  4. ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ความเสี่ยง (Risk map)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ทั้งผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิด
  2. จัดลำดับความเสี่ยงโดยผลการประเมินความเสี่ยงมาวิเคราะห์ร่วมกับความสามารถ/โอกาสในการปรับปรุงความเสี่ยงและกรอบเวลาดำเนินการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
วางแผนการบริหารจัดการการจัดซื้อ (Plan Procurement Management)
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Perform Qualitative Risk Analysis)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน