หน่วยสมรรถนะ

ระบุความเสี่ยงของโครงการ (Identify Risks)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-3-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ระบุความเสี่ยง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง (Emphasize Risk Management Plan), ข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา (Emphasize Organizational Process Assets) และ ระบุความเสี่ยงของโครงการ (Define Risk Identification) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1211 ผู้จัดการด้านการเงิน

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60213.04 กำหนดการระบุความเสี่ยงของโครงการ

60213.03 เน้นข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

ระบุความเสี่ยงที่โครงการเผชิญอยู่รวมทั้งลักษณะ/ขอบเขตของความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

60213.02 เน้นพื้นฐานของขอบเขตโครงการ

รวบรวมข้อมูลที่มีได้จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน

60213.01 เน้นแผนบริหารความเสี่ยง

รวบรวมข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง
  2. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่มีได้จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
  3. ความสามารถในการทำ matrix จำแนกประเภท ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
  4. ความสามารถในการทำ risk statement ระบุสาเหตุ ผลกระทบของความเสี่ยง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง
  2. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่มีได้จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
  3. ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภท ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
  4. ความรู้เกี่ยวกับการทำ risk statement เพื่อระบุสาเหตุ ผลกระทบของความเสี่ยง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. จัดทำ matrix เพื่อจำแนกประเภท ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
  2. จัดทำ/เขียน risk statement ระบุสาเหตุ ผลกระทบของความเสี่ยง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

  • สายงาน :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน