หน่วยสมรรถนะ

จัดหางบประมาณ (Determine Budget)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-6-010ZA
ICT-PJM-6-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดหางบประมาณ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการพิเคราะห์แผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย (Consider Cost Management Plan),
  พิเคราะห์กิจกรรมการประมาณการค่าใช้จ่าย (Consider Activity Cost Estimates) และจัดหางบประมาณ (Create determined Budget) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1211 ผู้จัดการด้านการเงิน

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60208.04 จัดหางบประมาณ

60208.03 พิเคราะห์เกณฑ์การประมาณการณ์

1.1 จัดทำรายงานงบประมาณโครงการที่ครบถ้วน
1.2 จัดทำประมาณการความต้องการเงินสด (projectfunding requirements) ของโครงการ ที่สมเหตุสมผล

60208.02 พิเคราะห์กิจกรรมการประมาณการค่าใช้จ่าย

รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการประมาณการค่าใช้จ่ายได้อย่างครบถ้วน

60208.01 พิเคราะห์แผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย

รวบรวมข้อมูลแผนงานการบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลแผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย
  2.ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการประมาณการค่าใช้จ่าย
  3.ความสามารถในการจัดทำงบประมาณ
  4.ความสามารถในการจัดทำประมาณการเงินสด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลแผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย
  2.ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการประมาณการค่าใช้จ่าย
  3.ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
  4.ความรู้เกี่ยวกับการจัด ทำประมาณการเงินสด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ข้อมูลต้นทุนของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดซึ่ง
  - ประกอบด้วย ต้นทุนตามกิจกรรม และ ต้นทุนสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แสดงตามระยะเวลาของโครงการ
  - สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของโครงการได้ 2. ประมาณการความต้องการเงินสดมีความสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการและสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการเงินสดของโครงการจะเกิดขึ้นเมื่อใด จำนวนเท่าใด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
วางแผนบริหารจัดการคุณภาพ (Plan Quality Management)
จัดหางบประมาณ (Determine Budget)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน