หน่วยสมรรถนะ

วางแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่าย (Plan Cost Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถพัฒนาแผนงานการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย (Develop Cost Management Plan) และ พิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร (Consider Enterprise Environmental Factors) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1211 ผู้จัดการด้านการเงิน

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60206.02 พัฒนาแผนงานการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย (Develop Cost Management Plan)

จัดทำแผนการจัดการต้นทุนได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

60206.01 พิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร (Consider Enterprise Environmental Factors)

รวบรวมปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการรวบรวมปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรได้
  2. ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงการจัดทำแผนการจัดการต้นทุนได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร
  2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการต้นทุน
  3. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางการเงินที่ช่วยในการตัดสินใจ เช่น payback period, return on investment (ROI), internal rate of Return (IRR), discounted cash flow, and net present value (NPV) เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  แผนการจัดการต้นทุนประกอบด้วยการกำหนด - หน่วยวัดของทรัพยากรแต่ละประเภทที่ใช้ในโครงการ เช่น เวลาทำงานของพนักงานหน่วยเป็นชั่วโมง ความยาวของอุปกรณ์ที่ใช้หน่วยเป็นเมตร เป็นต้น
  - ระดับความแม่นยำในการประมาณการต้นทุน
  - ระดับของความผันแปรของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่ยอมรับได้ (control thresholds)
  - แนวทางการจัดหาเงินทุนและทรัพยากรสำหรับโครงการ
  - หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
  - รูปแบบการรายงาน
  - กระบวนการและขั้นตอนการจัดการต้นทุน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

  • สายงาน :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน