หน่วยสมรรถนะ

วางแผนงานขอบเขตการบริหารโครงการ (Plan Scope Management)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-6-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนงานขอบเขตการบริหารโครงการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถรวบรวมและศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Collect and Study Enterprise Environment Factors) และ สร้างขอบเขตของการบริหารแผนงาน (Create Scope Management Plan) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1213 ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60202.02 สร้างขอบเขตของการบริหารแผนงาน

จัดทำแผนบริหารขอบเขตโครงการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

60202.01 รวบรวมและศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร

รวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการรวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร
  2. ความสามารถในการเขียนแผนบริหารจัดการโครงการ ทั้งแผนงานหลัก และแผนงานสนับสนุน
  3. ความสามารถในการจัดทำแผนการบริหารขอบเขตของโครงการ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. มีความรู้ในการเขียนแผนบริหารจัดการโครงการ ทั้งแผนงานหลัก และแผนงานสนับสนุน
  2. มีความรู้ในการนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนขอบเขตของโครงการ
  3. มีความรู้ในการจำแนกและประเมินส่วนประกอบของแผนบริหารขอบเขตของโครงการ
  4. มีความรู้ในการจำแนกและประเมินข้อมูลที่ต้องการสำหรับแผนบริหารขอบเขตของโครงการ
  5. มีความรู้ในการจำแนกและประเมินกฎเกณฑ์ที่ใช้สำหรับจัดกลุ่มและรวบรวมการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
  6. มีความรู้ในการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุงข้อความแสดงขอบเขตของโครงการ
  7. มีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากข้อความแสดงขอบเขตเป็นฐานในการตัดสินใจสำหรับการดำเนินโครงการในอนาคต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ครอบคลุมกระบวนการของแผนหลักของมาตรฐาน PMI หรือ ISO 21500 เช่น Scope Baseline Schedule baseline Cost baseline อื่นๆ, Enterprise Environment Factors, Organizational Process Assets
  2. ประกอบด้วยวัตถุประสงค์โครงการ คุณลักษณะและความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือบริการ อาณาเขตโครงการ (boundaries) สิ่งที่ต้องส่งมอบ เงื่อนไขการยอมรับโครงการ ข้อจํากัดและสมมติฐานโครงการ โครงสร้างองค์การของโครงการ รายการความเสี่ยงเบื้องต้น สรุปตารางการทำงาน ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และรายละเอียดของความต้องการที่ได้รับอนุมัติ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
จัดหางบประมาณ (Determine Budget)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน