หน่วยสมรรถนะ

ใส่เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว (Music, Sound Effect, Voice Over)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-4-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใส่เสียงประกอภาพเคลื่อนไหว

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพออกแบบเสียงแอนิเมชั่น (Sound Design )

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถการออกแบบเสียง ประพันธ์และบันทึกเสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว(Music Recording and Sound Recording) รวมดนตรีและเสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว (Mix down) และจัดทำต้นฉบับภาพเคลื่อนไหว ที่เสร็จสมบูรณ์ (Mastering) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
   2651 นักทัศนศิลป์
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น นักออกแบบเสียง (Sound Design)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50404.01 การออกแบบเสียง ประพันธ์และบันทึกเสียงประกอบภาพ เคลื่อนไหว (Music Recording and Sound Recording)

1.1 การประพันธ์ดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวได้ไพเราะและเหมาะสม เนื้อร้อง(ถ้ามี)และทำนอง
1.2 บันทึกเสียงประกอบภาพเคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสม

50404.02 รวมดนตรีและเสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว (Mix down)

2.1 เลือกเสียงและนำเข้าเสียงได้อย่างถูกต้อง
2.2 ใช้โปรแกรมทางด้านเสียงผสมเสียงได้อย่างเหมาะสม
2.3 รวมเสียงเพื่อใช้ในงานภาพเคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสม

50404.03 จัดทำต้นฉบับภาพเคลื่อนไหวที่เสร็จสมบูรณ์(Mastering)

3.1 การนำเสียงมาประกอบภาพเคลื่อนไหว
3.2 การทำต้นฉบับภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง
3.3 การตรวจสอบต้นฉบับภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว
  2. ความสามารถในการบันทึกเสียง
  3. ความสามารถในการทำเสียงที่ผ่านการบันทึก เพื่อใช้ประกอบภาพเคลื่อนไหว
  4. ความสามารถในการเลือกเสียงและนำเข้าเสียง
  5. ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านเสียงมาผสมเสียง
  6. ความสามารถในการรวมเสียง
  7. ความสามารถในการทำผลงานเสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว
  8. ความสามารถในการนำเสียงมาประกอบภาพเคลื่อนไหว
  9. ความสามารถในการทำต้นฉบับภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง
  10. ความสามารถในการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว
  2. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกเสียง
  3. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกเสียงและนำเข้าเสียง
  4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทางด้านเสียงมาผสมเสียง
  5. ความรู้เกี่ยวกับการรวมเสียง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การประพันธ์ดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ การเลือกแนวดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว การแต่งดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว
  2. บันทึกเสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว­ ได้แก่ บันทึกเสียงพากย์ตัวละคร บันทึกดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียงประกอบต่าง ๆ ประกอบภาพเคลื่อนไหว
  3. การสังเคราะห์เสียงขึ้นใหม่จากเครื่องดนตรีต่าง ๆ หรือจากวัตถุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียง มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง และนำมาใช้ประกอบเข้าด้วยกันได้ดี
  4. เลือกเสียงและนำเข้าเสียง ได้แก่ การเลือกเสียงจากแหล่งต่าง ๆ การนำเข้าเสียงมาใช้งานในโปรแกรมทางด้านเสียง
  5. การใช้โปรแกรมทางด้านเสียงผสมเสียง ได้แก่ การผสมระหว่าง เสียงพากย์ เสียงดนตรี และเสียงประกอบ
  6. การรวมเสียง ได้แก่ การรวมเสียงที่ผสม นำออกเป็นต้นฉบับสำหรับประกอบภาพเคลื่อนไหว
  7. นำเสียงมาประกอบภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ การนำเสียงมาใช้ในโปรแกรมตัดต่อเพื่อประกอบภาพเคลื่อนไหว การกำหนดเสียงให้เหมาะสมกับภาพเคลื่อนไหว
  8. การทำต้นฉบับภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง ได้แก่ การนำออกภาพและเสียงที่ผ่านการตัดต่อ
  9. การตรวจสอบต้นฉบับภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง ได้แก่ การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ภาพและเสียง การตรวจสอบความสัมพันธ์ของภาพและเสียงกับเนื้อเรื่องที่ได้ออกแบบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน