หน่วยสมรรถนะ

สร้างภาพ Motion Graphic

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-4-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างภาพ Motion

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างตัดต่อแอนิเมชั่น (Editor)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถออกแบบ Motion Graphic สร้าง Motion Graphic และตรวจสอบ แก้ไข Motion Graphic ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
   2651 นักทัศนศิลป์
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น นักตัดต่อภาพ (Editor)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50403.01 ออกแบบ Motion Graphic

1.1 วางแผนการจัดทำ MotionGraphic ได้อย่างเหมาะสม
1.2 ออกแบบ MotionGraphicได้อย่างถูกต้องตาม Storyboard

50403.02 สร้าง Motion Graphic

2.1 การสร้างภาพ Graphicได้อย่างสวยงามและเหมาะสม
2.2 การกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับภาพGraphicได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

50403.03 ตรวจสอบ แก้ไข Motion Graphic

3.1 ตรวจสอบ MotionGraphicได้อย่างเหมาะสม
3.2 แก้ไข MotionGraphicได้อย่างเหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการวางแผนจัดทำ Motion Graphic
  2. ความสามารถในการออกแบบ Motion Graphic
  3. ความสามารถในการสร้างภาพ Graphic
  4. ความสามารถในการกำหนดการเคลื่อนไหว
  5. ความสามารถในการทำผลงาน Motion Graphic
  6. ความสามารถในการตรวจสอบ Motion Graphic
  7. ความสามารถในการแก้ไข Motion Graphic
  8. ความสามารถในการทำผลงาน Motion Graphic ที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไข
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การออกแบบกราฟิก
  2. หลักการทำภาพเคลื่อนไหว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
   2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วางแผนการจัดทำ Motion Graphic ได้แก่ การวางแผนในการจัดทำ Motion Graphic
  2. ออกแบบMotion Graphic หมายถึง การออกแบบภาพกราฟิก การออกแบบให้ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจ
  3. การสร้างภาพ Graphic ได้แก่ การใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกสร้างภาพกราฟิกให้สวยงาม
  4. การกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับภาพ Graphic ได้แก่ การใส่เทคนิคทำภาพเคลื่อนไหวให้กับภาพกราฟิก เช่น การเคลื่อนไหว การหมุน การปรับขนาด การเปลี่ยนสี
  5. ตรวจสอบ Motion Graphic ได้แก่ การตรวจสอบการออกแบบ การตรวจสอบภาพ Graphic การตรวจสอบการทำภาพ Graphic ให้เคลื่อนไหว
  6. แก้ไข Motion Graphic ได้แก่ การใช้โปรแกรมในการแก้ไขภาพ Graphic การใช้โปรแกรมในการแก้ไขการเคลื่อนไหวของภาพ Graphic

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน