หน่วยสมรรถนะ

ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว (Editing)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-3-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างตัดต่อแอนิเมชั่น (Editor)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
   2651 นักทัศนศิลป์
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น นักตัดต่อภาพ (Editor)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50402.01 ออกแบบการเล่าเรื่อง

1.1 วิเคราะห์ Storyboardได้อย่างถูกต้อง
1.2 ออกแบบการเล่าเรื่องให้สอดคล้องกับStoryboardได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมมี Movementที่ลื่นไหล

50402.02 จัดลำดับภาพเคลื่อนไหว

2.1 นำเข้าภาพในโปรแกรมตัดต่อได้อย่างถูกต้อง
2.2 จัดลำดับภาพเคลื่อนไหวตรงตาม Storyboard ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการออกแบบเล่าเรื่อง

50402.03 แก้ไขลำดับภาพเคลื่อนไหว

3.1 ตัดการลำดับภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
3.2 เชื่อมช่วงต่อของภาพเคลื่อนไหวโดยสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมตามอารมณ์ของเรื่อง
3.3 ตรวจสอบการลำดับภาพเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการวิเคราะห์ Storyboard
  2. ความสามารถในการออกแบบการเล่าเรื่อง
  3. ความสามารถในการนำเข้าภาพในโปรแกรมตัดต่อ
  4. ความสามารถในการจัดลำดับภาพเคลื่อนไหว
  5. ความสามารถในการทำผลงานจากการจัดลำดับภาพเคลื่อนไหว
  6. ความสามารถในการใช้เครื่องมือตัดการลำดับภาพ
  7. ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิค Transition
  8. ความสามารถในการตรวจสอบการลำดับภาพ
  9. ความสามารในการทำผลงานนำออกจากการลำดับภาพ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การเล่าเรื่อง
  2. มุมกล้องและการลำดับภาพ
  3. หลักการใช้โปรแกรมตัดต่อ
  4. เทคนิคการเล่าเรื่องที่ผสานกับด้านเทคนิคจากเครื่องมือด้านการตัดต่อ
  5. ความสามารถในการใช้เครื่องมือตัดการลำดับภาพ
  6. ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิค Transition
  7. ความสามารถในการตรวจสอบการลำดับภาพ
  8. ผลงานนำออกจากการลำดับภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวิเคราะห์ Storyboard ได้แก่ ความเข้าใจการเล่าเรื่องตาม Storyboard การวิเคราะห์มุมกล้อง และการเล่นทิศทางของมุมกล้องสัมพันธ์กับขนาดของภาพได้อย่างดี
  2. ออกแบบการเล่าเรื่อง ได้แก่ ออกแบบการเล่าเรื่องตาม Storyboard ออกแบบการเสริมแต่งเทคนิคให้กับเรื่อง เติมเต็มส่วนที่ขาดไปหรือเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของชิ้นงานได้
  3. นำเข้าภาพในโปรแกรมตัดต่อ ได้แก่ การนำภาพนิ่ง ภาพนิ่งต่อเนื่อง และภาพเคลื่อนไหวมาใช้ ในโปรแกรมตัดต่อ และอื่น ๆ
  4. จัดลำดับภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ การเรียงลำดับภาพบน Timeline การซ้อนภาพ
  5. ตัดการลำดับภาพ ได้แก่ การใช้เครื่องมือในการต่อคลิปภาพเคลื่อนไหว การย่อหรือขยายคลิปภาพ การปรับความเร็วคลิปภาพเคลื่อนไหว
  6. เชื่อมภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ โดยเลือกใช้เทคนิค Transition การปรับเวลาการปรับเปลี่ยนภาพเพี่อ สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม
  7. ตรวจสอบการลำดับภาพ ได้แก่ การตรวจสอบการลำดับภาพ การตรวจสอบการตัดต่อภาพการตรวจสอบการใช้ Transition

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
แต่งสีให้กับภาพเคลื่อนไหว (Color Grading)