หน่วยสมรรถนะ

แต่งสีให้กับภาพเคลื่อนไหว (Color Grading)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-3-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แต่งสีให้กับภาพเคลื่อนไหว

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างตัดต่อแอนิเมชั่น (Editor)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถออกแบบสีให้กับภาพเคลื่อนไหว ปรับแต่งสีให้กับภาพเคลื่อนไหว และตรวจสอบสี ของภาพเคลื่อนไหวได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
   2651 นักทัศนศิลป์
   2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น นักตัดต่อภาพ (Editor)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50401.01 ออกแบบสีให้กับภาพเคลื่อนไหว

1.1 วางแผนการกำหนดสีตามอารมณ์ของเรื่องได้อย่างเหมาะสมตามเนื้อเรื่อง
1.2 การกำหนดโทนสีและจัด ColorBalance สีภาพเคลื่อนไหวให้สอดคล้องตามอารมณ์ของเรื่องได้อย่างถูกต้อง

50401.02 ปรับแต่งสีให้กับภาพเคลื่อนไหว

2.1 ปรับแต่งสีให้กับภาพเคลื่อนไหวได้ตรงตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
2.2 แก้ไขสีที่ไม่เหมาะสมให้กับภาพเคลื่อนไหวอื่นในเรื่องให้สัมพันธ์กัน

50401.03 ตรวจสอบสีของภาพเคลื่อนไหว

3.1 การเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่ปรับแต่งสีได้อย่างเหมาะสม
3.2 ตรวจสอบสีภาพเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในออกแบบสีให้กับภาพเคลื่อนไหว
  2. ความสามารถในการใช้โปรแกรมกำหนดโทนสี และ Color Balance
  3. ความสามารถในการทำรายละเอียดการออกแบบและการคุมโทนสีให้กับภาพขณะเคลื่อนไหว
  4. ความสามารถในการใช้โปรแกรมปรับแต่งสีให้กับภาพเคลื่อนไหว
  5. ความสามารถในการใช้โปรแกรมเพื่อแก้ไขสีให้กับภาพเคลื่อนไหว
  6. ความสามารถในการทำผลงานภาพเคลื่อนไหวหลังจากการปรับแต่งและแก้ไขสี
  7. ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบสี
  8. ความสามารถในการตรวจสอบสีภาพเคลื่อนไหว
  
(ง)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบสีให้กับภาพเคลื่อนไหว
  2. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี และการใช้สีในอารมณ์ต่างๆ ก่อนและหลังการการเคลื่อนไหว
  3. ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการปรับแต่งสีประเภท Composite
  4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านค่าสีจาก Vector scope หรือ Waveform
  5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการตรวจสอบสี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำ
  ไม่มี
  
(ง)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ออกแบบการกำหนดสี ได้แก่ การใช้สีตามแนวทางการดำเนินเรื่อง การใช้สีตามเหตุการณ์แต่ละช่วงภายในเรื่อง
  2. กำหนดโทนสีภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกำหนดโทนสีตามแนวทาง การดำเนินเรื่องและการกำหนดโทนสีตามเหตุการณ์ภายในเรื่อง
  3. ปรับแต่งสี ให้กับภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ การอ่านค่าสีโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรมทางด้าน Composite ในการปรับแต่งโทนสี
  4. แก้ไขสีให้กับภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ การแก้ไขสีที่ผิดเพี้ยน สีโดด และสีที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
  5. การเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ การเลือกใช้โปรแกรมสำหรับ การตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่ปรับแต่งสี การอ่านค่าสีโดยการเลือกใช้เทคนิคภายในโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหว
  6. ตรวจสอบสีภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ การตรวจสอบโทนสีให้กับภาพเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง การตรวจสอบสีโดด สีเพี้ยน และสีที่ไม่เหมาะสม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว (Editing)