หน่วยสมรรถนะ

จัดทำสตอรี่บอร์ด (Storyboarding)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำสตอรี่บอร์ด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard Artist)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถวาดภาพสตอรี่บอร์ด (Drawing) วาดมุมกล้อง และลำดับภาพ และกำหนดช่วงเวลา ของภาพได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2651 นักทัศนศิลป์ 2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
   นักเขียนสตอรี่บอร์ด

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50202.03 กำหนดช่วงเวลาของภาพ

3.1 กำหนดช่วงเวลาของภาพได้เหมาะสมและถูกต้อง
3.2 ตรวจสอบการกำหนดช่วงเวลาได้ถูกต้อง

50202.02 วาดมุมกล้องและลำดับภาพ

2.1 วาดมุมกล้องลงในสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้อง
2.2 ลำดับภาพเหตุการณ์ลงในสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้อง
2.3 ตรวจสอบมุมกล้องและการลำดับภาพได้ถูกต้องตามบท

50202.01 วาดภาพสตอรี่บอร์ด (Drawing)

1.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน
1.2 วาดภาพลงในสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้อง
1.3 กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมลงในสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการวาดและรายละเอียดของสตอรี่บอร์ด
  2. ความสามารถในการวาดภาพ
  3. ความสามารถในการสร้างสตอรี่บอร์ด (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
  4. ความรู้เกี่ยวกับมุมมองกล้อง
  5. ความรู้เกี่ยวกับการลำดับภาพ
  6. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดช่วงเวลาของภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
   2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการปฏิบัติงาน
   (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. เครื่องมือสำหรับวาดภาพสตอรี่บอร์ดได้แก่ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกา กระดาษ โต๊ะไฟ
  2. วาดภาพลงในสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้องตามเนื้อเรื่องที่กำหนดมาให้
  3. กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมลงในสตอรี่บอร์ด เช่น บทสนทนา เสียงประกอบ ลักษณะการเคลื่อนไหว ของวัตถุ เป็นต้น
  4. วาดมุมกล้องลงในสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของนายจ้าง เช่น มุมสายตานก (Bird's-eye view) มุมสูง (High-angle shot) มุมระดับสายตา (Eye-level shot) มุมต่ำ (Low-angle shot) มุมสายตาหนอน (Worm's-eye view) และมุมเอียง (Oblique angle shot) เป็นต้น
  5. ลำดับภาพเหตุการณ์ได้ถูกต้องตามบท
  6. มุมกล้องที่เลือกใช้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม
  7. เหตุการณ์ต่างๆ ในสตอรี่บอร์ดตรงตามบท
  8. รวบรวมความยาวของเวลาในการสนทนาหรือเวลาในการเว้นระยะให้กับเสียงดนตรี
  9. เขียนช่วงเวลาแต่ละฉากลงในสตอรี่บอร์ด
  10. ตรวจสอบการกำหนดช่วงเวลาว่ามีความพอเหมาะไม่ยาวไปหรือน้อยไป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน