หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาวิจัยโครงเรื่อง (Story Research)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-3-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ศึกษาวิจัยโครงเรื่อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชั่น (Scriptwriter)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการ และสรุปผลการวิเคราะห์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1223 ผู้จัดการด้านวิจัย
   นักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชั่น

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50102.03 สรุปผล การวิเคราะห์

3.1 วางแผนการสรุปได้อย่างครบถ้วน
3.2 อภิปรายผลได้อย่างถูกต้อง
3.3 เขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคได้ครบถ้วน

50102.02 วิเคราะห์ ความต้องการ

2.1 วางแผนการวิเคราะห์ตามความต้องการของผู้บริโภค/ลูกค้า
2.2 คำนวณค่าสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคได้ถูกต้อง
2.3 ตรวจสอบการคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค/ลูกค้าครบถ้วน

50102.01 เก็บรวบรวมข้อมูล

1.1 วางแผนการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้ครบถ้วนตามความต้องการของผู้บริโภค/ลูกค้า
1.2 สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บความต้องการของผู้บริโภคได้ครบถ้วน
1.3 เก็บข้อมูลผู้บริโภคได้ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค
  2. ความสามารถในการวางแผนการวิเคราะห์
  3. ความสามารถในการคำนวณค่าสถิติ
  4. ความสามารถในการสรุป
  5. ความสามารถในการอภิปรายผล
  6. ความสามารถในการรายงานผลการวิเคราะห์ (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเก็บข้อมูล
   2. ความรู้เกี่ยวกับในการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล
   3. ความรู้เกี่ยวกับสถิติการวิจัย
   4. การสรุปใจความ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
   2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
   1. วางแผนการเก็บข้อมูล ได้แก่ กำหนดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการจัดเก็บ กำหนดระยะเวลา
   2. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้บริโภค/ลูกค้า
   3. เก็บข้อมูลผู้บริโภคได้ครบถ้วน
   4. เก็บข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของเรื่อง ลักษณะเนื้อเรื่องที่ต้องการ รวมถึงข้อมูลตัวละครและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
   5. วางแผนการวิเคราะห์ ได้แก่ การเลือกสถิติในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค/ลูกค้า
   6. คำนวณค่าสถิติ ได้แก่ การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค/ลูกค้า
   7. ตรวจสอบการคำนวณและการแปลผล ได้แก่ ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง
   8. วางแผนการสรุป ได้แก่ การสรุปผลจากการคำนวณ
   9. อภิปรายผล ได้แก่ บอกข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้ของโครงการ
   10. รายงานผลการวิเคราะห์ ได้แก่ การอภิปรายผล และสรุปผล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน