หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการให้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพื่อเกิดความมั่นคง

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-NWS-4-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการให้ระบบปฏิบัติการและ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์และปรับตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายให้เกิดความมั่นคง ดูแลจัดการ Malware สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบ (Backup and Recovery System)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที
  2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40302.02 ดูแลจัดการ Malware

2.1 ติดตั้งและสนับสนุนด้านเทคนิคโปรแกรมจัดการ Malware เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัย

40302.03 ควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ ระบบปฏิบัติการ เครือข่าย และสารสนเทศสนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบ (Backup and Recovery System)

3.1 สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูล เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัย

40302.01 ปรับปรุงซอฟต์แวร์และปรับตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายให้เกิดความมั่นคง

1.1 ปรับปรุงซอฟต์แวร์แก้ไขช่องโหว่และปรับตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการปรับปรุงซอฟต์แวร์แก้ไขช่องโหว่ และปรับตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
  2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการติดตั้งและสนับสนุนด้านเทคนิคโปรแกรมจัดการ Malware
  3. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการสนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับ ชุดโปรโตคอล TCP/IP (TCP/IP Protocols Suite)
  2. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Windows, Windows Server, Unix, a href="http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm"Mac OS และ Linux
  3. ความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการระบบสารสนเทศ
  4. ความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการ ไวรัส (Virus) เวิร์ม (Worm) ม้าโทรจัน
  5. (Trojan Horse) การแอบดักจับข้อมูล (Spyware) คีย์ล๊อกเกอร์ (Key Logger)
  6. ความรู้เกี่ยวกับการสำรองและกู้คืนข้อมูลของ ระบบปฏิบัติการ Windows, Windows Server, Unix, Mac OS และ Linux
  7. ความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสำรองและกู้คืนข้อมูล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
   4. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำ
  ไม่มี
  
(ง)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ปรับปรุงซอฟต์แวร์แก้ไขช่องโหว่ และปรับตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยได้แก่
  1.1. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายเช่น Windows, Unix, a href="http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm"Mac OS และ Linux
  1.2. ซอฟต์แวร์เช่น ซอฟต์แวร์จัดการด้านเอกสาร ซอฟต์แวร์สำหรับรับส่งข้อมูล
  2. ติดตั้งและสนับสนุนด้านเทคนิคโปรแกรมจัดการ Malware เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ การติดตั้งและอัพเดทซอฟต์แวร์เพื่อจัดการ a href="http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C" title=ไวรัสคอมพิวเตอร์ไวรัส(Virus)a href="http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1" title=เวิร์มเวิร์ม(Worm)a href="http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99_(%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)" title="ม้าโทรจัน (คอมพิวเตอร์)"ม้าโทรจัน(Trojan Horse) การแอบดักจับข้อมูล (Spyware) คีย์ล๊อกเกอร์ (Key Logger) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
  3. สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูลโดยใช้ความสามารถของระบบปฏิบัติกาi
  4. สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย