หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-NWS-4-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถติดตั้ง แก้ไขปัญหาทั่วไประบบปฏิบัติการเครือข่ายต่าง ๆ และติดตั้ง แก้ไขปัญหาทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง ๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที
   2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40301.02 ติดตั้ง แก้ไขปัญหาทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง ๆ

2.1 ติดตั้งแก้ไขปัญหาทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง ๆ ให้ใช้งานได้

40301.01 ติดตั้ง แก้ไขปัญหาทั่วไประบบปฏิบัติการเครือข่ายต่าง ๆ

1.1 ติดตั้งแก้ไขปัญหาทั่วไประบบปฏิบัติการเครือข่ายต่างๆ ให้ใช้งานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  2.ความสามารถในด้านทักษะการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง OSI 7 เลเยอร์ (Seven Layers of the OSI Model)
  2. ความรู้เกี่ยวกับ ชุดโปรโตคอล TCP/IP (TCP/IP Protocols Suite)
  3. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Windows, a href="http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm"Mac OS และ Linux

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
   4. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ติดตั้ง แก้ไขปัญหาทั่วไประบบปฏิบัติการเครือข่ายต่าง ๆ ให้ใช้งานในระบบเครือข่ายได้
  2. ติดตั้งและแก้ไขปัญหาทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง ๆ ให้รองรับบริการต่อไปนี้
  2.1. a href="http://www.oucs.ox.ac.uk/network/dns/" target="_top" title="Domain Name Service"Domain Name Service (DNS)
  2.2. a href="http://www.oucs.ox.ac.uk/network/ntp/" target="_top" title="Network Time Protocol"Network Time Protocol (NTP)
  2.3. a href="http://www.oucs.ox.ac.uk/network/wins/" target="_top" title="Windows Internet Name Service"Windows Internet Name Service (WINS)
  2.4. a href="http://www.oucs.ox.ac.uk/network/dhcp/" target="_top" title="Dynamic Host Configuration Protocol"Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  2.5. Network Address Translation (NAT)
  2.6. World Wide Web
  2.7. Mail Server
  2.8. a href="http://www.oucs.ox.ac.uk/cache/" target="_top" title="Web Proxy/Cache"Web Proxy/Cache
  2.9. a href="http://www.zimbra.com/forums/installation/7413-active-directory-ldap.html"Active Directory/LDAP
  2.10. RADIUS Server

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ปฏิบัติการให้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพื่อเกิดความมั่นคง