หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย (Optimize)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-NWS-6-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถสำรวจความคับคั่งของปริมาณการจราจรในเครือข่าย วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย ดำเนินการปรับแต่งเครือข่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนใช้งานระบบเครือข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2131.30 ผู้บริหารระบบเครือข่าย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40205.04 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน

4.1 ทดสอบประสิทธิภาพรวมของเครือข่ายระดับแกนหลัก(Core Layer), ระดับกระจาย (Distribution Layer) และระดับผู้ใช้งาน (Access Layer) ได้ถูกต้อง
4.2 ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายตามฟังก์ชันที่ออกแบบ(Functional Testing) ได้ถูกต้อง
4.3 ทดสอบการต่อเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายระดับแกนหลัก(Core Layer), ระดับกระจาย (Distribution Layer) และระดับผู้ใช้งาน (Access Layer) ได้ถูกต้อง
4.4 ทดสอบการทำงานของเครือข่ายในระดับสายสัญญาณ(Cabling) พอร์ทเชื่อมต่อ (Interface Port) และโปรโตคอล (Protocol) ได้ถูกต้อง

40205.05 วางแผนใช้งานระบบเครือข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ

5.1 ทำแผนการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ

40205.03 ดำเนินการปรับแต่งเครือข่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

3.1 กำหนดรายการอุปกรณ์เครือข่ายที่ต้องดำเนินการปรับแต่งการทำงาน(Performance Tuning) ได้เหมาะสม
3.2 ปฏิบัติงานปรับแต่งการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายทางกายภาพ(Physical) และซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย(Firmware) ได้เหมาะสม
3.3 ปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระดับสายสัญญาณ(Cabling) พอร์ทเชื่อมต่อ (Interface Port) และโปรโตคอล (Protocol) และตั้งค่าการทำงาน (SetupConfiguration) เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายได้เหมาะสม

40205.02 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย

2.1 จัดทำแผนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย (Network Optimization) ได้อย่างเหมาะสม
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูล Response Time,Utilization และ Throughput ในเครือข่ายได้ถูกต้อง
2.3 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายตามความต้องการของระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง
2.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายได้ถูกต้อง

40205.01 สำรวจความคับคั่งของปริมาณการจราจรในเครือข่าย

1.1 จัดทำแผนสำรวจความคับคั่งของปริมาณข้อมูลการจราจรในระบบเครือข่าย(Network Traffic) ได้ถูกต้อง
1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลการจราจรในเครือข่ายได้ถูกต้อง
1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูลการจราจรในเครือข่าย ได้ถูกต้อง
1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรในเครือข่ายได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรในเครือข่าย
  2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย
  3. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานการปรับแต่งระบบเครือข่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่าย (Network Monitoring and Management)
  2. ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับชั้นที่ 1-2 (Network Hardware and Layers 1–2)
  3. ความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับชั้นที่ 3-7 (Network Software and Layers 3–7)
  4. ความรู้เกี่ยวกับ การปรังปรุงเพื่อให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด (Network Optimization)
  5. ความรู้เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย (Network Troubleshooting)
  6. ความรู้เกี่ยวกับ ชุดโปรโตคอล TCP/IP และการปรังปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย (a href="http://sd.wareonearth.com/woe/Briefings/tcptune/sld001.htm"TCP/IP and Network Performance Tuning)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
   4. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ทำแผนสำรวจความคับคั่งของปริมาณการจราจรในเครือข่ายตามข้อกำหนดขององค์กร
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลการจราจรในเครือข่ายด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Collection System) ตามหลักพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  3. วิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูลการจราจรในเครือข่าย ตามคู่มือปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย (Security Policy)
  4. จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรในเครือข่ายและรายงานผู้เกี่ยวข้อง 5. แผนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายให้มีปริมาณการจราจรในเครือข่าย (Network Traffic) ไม่เกินข้อกำหนดขององค์กร
  6. เก็บรวบรวมข้อมูล Response Time, Utilization และ Throughput ของทุกอุปกรณ์ในเครือข่าย
  7. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย โดยต้องสามารถบริหารจัดการ (Manageability) อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน
  - ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Adaptability)
  - ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (Affordability)
  - การใช้งานที่ง่ายดายและสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน (Usability)
  8. จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายและรายงานผู้เกี่ยวข้อง
  9. เลือกอุปกรณ์เครือข่ายที่ต้องดำเนินการปรับแต่งการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  10. ปรับแต่งการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายทางกายภาพ (Physical) และซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย (Firmware) ให้กับอุปกรณ์เครือข่ายตามที่กำหนด
  11. ปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระดับสายสัญญาณ (Cabling) พอร์ทเชื่อมต่อ (Interface Port) และโปรโตคอล (Protocol) และตั้งค่าการทำงาน (Setup Configuration) ให้กับอุปกรณ์เครือข่ายตามที่กำหนด
  12. ทดสอบประสิทธิภาพรวมของเครือข่ายระดับแกนหลัก (Core Layer), ระดับกระจาย (Distribution Layer) และระดับผู้ใช้งาน (Access Layer) ในด้าน
  - เวลาในการตอบสนอง (Response Time)
  - ความเร็วในการส่งข้อมูลผ่านข้อมูล (Throughput)
  - การใช้ทรัพยากร (Utilization)
  13. ทำเอกสารรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานและรายงานผู้เกี่ยวข้อง
  14. ทำแผนการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในด้าน
  - การปรับเปลี่ยนค่าคอนฟิกกูเรชั่นของอุปกรณ์ให้เหมาะสม
  - ปรับปรุงโครงสร้างเครือข่าย
  - การจำกัดปริมาณการใช้งาน
  - วางแผนความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ(Capacity management) และการตรวจรับระบบ (System acceptance)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย