หน่วยสมรรถนะ

จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย (Fault Management)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-NWS-5-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถเฝ้าระวังตรวจสอบปัญหาการทำงานของเครือข่าย แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครือข่าย บันทึกปัญหาและวิธีการแก้ไขได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2131.30 ผู้บริหารระบบเครือข่าย
   2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40203.03 บันทึกปัญหาและวิธีการแก้ไข

3.1 บันทึกปัญหาและวิธีการแก้ไข ได้ถูกต้อง

40203.02 แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครือข่าย

2.1 ค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครือข่ายได้ถูกต้อง

40203.01 เฝ้าระวังตรวจสอบปัญหาการทำงานของเครือข่าย

1.1 เฝ้าระวังตรวจสอบปัญหาการทำงานของเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารการเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบเครือข่าย
  2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขในรอบวัน
  3. เอกสารรายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่าย (Network Monitoring and Management)
  2. ความรู้เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย (Network Troubleshooting)
  3. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำรายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขในรอบวัน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
   4. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เฝ้าระวังตรวจสอบปัญหาการทำงานของเครือข่ายจากระบบติดตามการทำงานของเครือข่าย (Network Monitoring) ตามคู่มือปฏิบัติการ
  2. ค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. จัดทำรายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขและรายงานผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง (Spare Parts Management)
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่นได้