หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Maintenance)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-NWS-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาระบบเครือข่าย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2131.30 ผู้บริหารระบบเครือข่าย
   2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40202.02 จัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

2.1 จัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง

40202.01 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

1.1 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์เครือข่ายได้ถูกต้อง
1.2 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนการบำรุงรักษาได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับ สายสัญญาณและสายตัวนำไฟฟ้า (Cabling and Wiring)
  2. ความรู้เกี่ยวกับ การบำรุงรักษาเครือข่าย (Network Maintenance)
  3. ความรู้เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย (Network Troubleshooting)
  4. ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่าย (Network Monitoring and Management)
  5. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำรายงานการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
   4. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ปฏิบัติงานตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์เครือข่ายตามคู่มือปฏิบัติการ
  2. ปฏิบัติงานตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนการบำรุงรักษาตามคู่มือปฏิบัติการ
  3. จัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและรายงานผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ดำเนินการเพื่อให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ