หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการเพื่อให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-NWS-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการเพื่อให้เครือข่ายใช้งานได้อย่าง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถสร้างและกำหนดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้เครือข่าย เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะการทำงานของเครือข่าย และทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวัน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2131.30 ผู้บริหารระบบเครือข่าย
   2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40201.03 ทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวัน

3.1 ทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวันได้ถูกต้อง

40201.02 เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะ การทำงานของเครือข่าย

2.1 เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะการทำงานของเครือข่ายให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

40201.01 สร้างและกำหนดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้เครือข่าย

1.1 สร้างและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้และอุปกรณ์เครือข่าย ได้ถูกต้องครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวัน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการระบบบัญชีของเครือข่าย (Accounting Management)
  2. ความรู้เกี่ยวกับ การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย (ACL: Access Control List)
  3. ความรู้เกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Introduction to Network Security)
  4. ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่าย (Network Monitoring and Management)
  5. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
   4. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำ
  ไม่มี
  
(ง)คำอธิบายรายละเอียด
  1. กำหนดรหัสผู้ใช้ สิทธิ์ผู้ใช้ และอุปกรณ์เครือข่ายตามข้อกำหนดขององค์กร
  2. ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของเครือข่ายจากระบบติดตามการทำงานของเครือข่าย (Network Monitoring) ให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามคู่มือปฏิบัติการ โดยประสิทธิภาพสามารถประเมินได้จากค่าต่อไปนี้
  - Capacity (Bandwidth) คือความจุของช่องสัญญาณเครือข่าย
  - Utilization คือร้อยละทั้งหมดของปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณเครือข่าย
   - Optimum Utilization คือค่าเฉลี่ยสูงสุดของปริมาณการใช้ช่องสัญญาณ
   - Throughput คือจำนวนของปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่ง
   - Offered load คือปริมาณข้อมูลแพ็คเก็ตทั้งหมดซึ่งถูกส่งผ่านเครือข่ายในช่วงเวลาหนึ่ง
   - Accuracy คือค่าปริมาณข้อมูลที่มีการรับ-ส่งได้อย่างถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการรับ-ส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
   - Efficiency คือขนาดเฟรมข้อมูลสูงสุดที่สามารถส่ง-รับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
   - Delay (Latency) คือค่าของเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลสำเร็จในเครือข่าย - Delay variation คือค่าความแปรปรวนของค่า Delay
   - Response Time คือค่าของเวลาที่ใช้ในการร้องขอใช้บริการจากอุปกรณ์ต่าง ๆ 3. ให้บริการในเครือข่ายจนกระทั่งได้รับการตอบสนองต่อการร้องขอนั้น
  4. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวันและรายงานผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
บำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Maintenance)