หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-NWS-6-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้าน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล
   2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40107.02 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1 เขียนแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในการติดตั้งและดูแลระบบสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เหมาะสม

40107.01 ประเมินคุณภาพการให้บริการด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1 ประเมินคุณภาพการให้บริการในการติดตั้งและดูแลระบบสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการด้านเอกสารรายงานจากระบบติดตามการทำงานของเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (Network and Server Monitoring)
  2. ความสามารถในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในการติดตั้งและดูแลระบบสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบบริหารเครือข่าย ข้อตกลงที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการบริการเครือข่าย Simple Network Management Protocol (SNMP), Management Information Base (MIB) และ Remote Network Monitoring (RMON)
  2. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบบริหารเครือข่าย (Network Management System) ประกอบด้วย
  2.1. Management Staion (MS) สถานีส่วนกลางที่จะตรวจสอบสภาพของระบบ 2.2. Management Agent (MA) ตัวแทนที่คอยเก็บข้อมูลและรายงานข้อผิดพลาดในระบบให้แก่ MS
  2.3. a href="http://www.kmitl.ac.th/~s2067102/mib.htm"Management Information Base (MIB) โครงสร้างของข้อมูลที่เก็บ
  2.4. Network Management Protocol (NMP) โปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารภายในระบบ 3. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Windows, Windows Server, Unix, a href="http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm"Mac OS
  4. ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System) ด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ประกอบด้วย
  4.1. การจัดการรูปแบบของเครือข่าย (Configuration Management)
  4.2. การจัดการคุณสมบัติของอุปกรณ์ของเครือข่าย (Performance Management)
  4.3. การจัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย (Fault Management)
  4.4. การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย (Security Management)
  4.5. การจัดการระบบบัญชีของเครือข่าย (Accounting Management)
  5. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Windows, Windows Server, Unix และ a href="http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm"Mac OS
  6. ความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย
  7. ความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ
  8. ความรู้เกี่ยวกับ ความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งานเครือข่าย
  9. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบติดตามการทำงานของเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (Network and Server Monitoring)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
   4. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ประเมินคุณภาพการให้บริการในการติดตั้งและดูแลระบบสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการเฝ้าระวังจากระบบติดตามการทำงานของเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (Network and Server Monitoring)
  2. ช่วงเวลาที่เครื่องแม่ข่ายหยุดทำงาน (Down Time) ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ชั่วโมงต่อเดือน)
  3. แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในการติดตั้งและดูแลระบบสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถบริหารจัดการ (Manageability) อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน
  3.1. ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Adaptability)
  3.2. ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (Affordability)
  3.3. การใช้งานที่ง่ายดายและสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน (Usability)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์