หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-NWS-6-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบ

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถกำหนดขอบเขตความต้องการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสรุปแผนการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล
   2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40105.02 สรุปแผนการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1 สรุปแผนการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เหมาะสม

40105.01 กำหนดขอบเขตความต้องการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1 กำหนดขอบเขตในการวางแผนให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการด้านเอกสารแผนการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. ความสามารถในการกำหนดขอบเขตความต้องการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง OSI 7 เลเยอร์ (Seven Layers of the OSI Model)
   2. ความรู้เกี่ยวกับ ชุดโปรโตคอล TCP/IP (TCP/IP Protocols Suite)
  3. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Windows, Windows Server, Unix, a href="http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm"Mac OS และ Linux

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
   4. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำ
  ไม่มี
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กำหนดขอบเขตในการวางแผนให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่
  1.1. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย 1.2. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ
  1.3. ความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งานเครือข่า
  2. เขียนแผนการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่
  2.1. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย 2.2. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ
  2.3. ความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งานเครือข่าย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย (Analysis and Design)