หน่วยสมรรถนะ

ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-NWS-5-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถตั้งค่าการทำงาน (Setup Configuration) ให้ทำงานได้ตามแผนผังเครือข่าย
  และทดสอบการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40104.02 ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย

2.1 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน(Performance Testing) ของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย (NetworkDiagram) ได้ถูกต้อง

40104.01 ตั้งค่าการทำงาน (Setup Configuration) ให้ทำงานได้ตามแผนผังเครือข่าย

1.1 ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายในระดับพอร์ทเชื่อมต่อ(Interface Port) และโปรโตคอล (Protocol) ตามแผนผังเครือข่าย (Network Diagram) ได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ความสามารถในการด้านเอกสารแสดงการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Testing) ของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย (Network Diagram)
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต (Ethernet Standards)
  2. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน Wi-Fi (Wi-Fi Standards)
  3. ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับชั้นที่ 1-4 ได้แก่ Hub, Repeater, Bridge, Switch, Router, Layer 3 Switch, Gateway
  4. ความรู้เกี่ยวกับ พื้นฐาน TCP/IP (TCP/IP Basics)
  5. ความรู้เกี่ยวกับ ไอพีแอดเดรสแบบ Static และ Dynamic (Static and Dynamic IP Addressing) และการแบ่งไอพีแอดเดรส (IP Address Subnetting)
  6. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต (Ethernet Standards)
  7. ความรู้เกี่ยวกับ การตั้งค่าการทำงาน (Setup Configuration) อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับชั้นที่ 1-4 ได้แก่ Hub, Repeater, Bridge, Switch, Router, Layer 3 Switch และ Gateway
  8. ความรู้เกี่ยวกับ การตั้งค่าการกำหนดเส้นทางเครือข่ายแบบ Static และ Dynamic (Static and Dynamic Routing Protocol)
  9. ความรู้เกี่ยวกับ การแบ่งกลุ่มของอุปกรณ์สวิตซ์ ได้แก่ การทำ Spanning Tree Protocol, Virtual Local Area Network, a href="http://en.wikipedia.org/wiki/VLAN_Trunking_Protocol"VLAN Trunking Protocol , InterVLAN Routing และ Load Balancing

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
   4. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายอาทิ Repeater, Bridge, Switch, Router, Layer 3 Switch และ Gateway ในระดับพอร์ทเชื่อมต่อ และโปรโตคอล ตามแผนผังเครือข่าย
  2. ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย
  3. บันทึกสำรองข้อมูลการตั้งค่า (Configuration)
  4. กำหนดกระบวนการในการทดสอบการทำงาน (Procedure Testing) ของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย (Network Diagram)
  5. ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Testing)
  6. ทำรายงานสรุปผลการทดสอบของทุกอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบเครือข่าย