หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย (Analysis and Design)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-NWS-6-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย

ทบทวนครั้งที่

  .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถ สำรวจความต้องการของเครือข่าย วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเครือข่าย ออกแบบเครือข่าย และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล
   2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40101.03 ออกแบบเครือข่าย

3.1 เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายได้เหมาะสม
3.2 เขียนแบบแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้ง (Shop Drawing and SitePreparation Document) ได้ถูกต้อง
3.3 ออกแบบการเชื่อมต่อของเครือข่ายในระดับสายสัญญาณ (Cabeling) พอร์ทเชื่อมต่อ (Interface Port) และโปรโตคอล(Protocol) ได้ถูกต้อง
3.4 ออกแบบติดตั้งเครือข่ายระดับแกนหลัก (Core Layer), ระดับกระจาย (Distribution Layer) และระดับผู้ใช้งาน(Access Layer) ได้ถูกต้อง

40101.04 ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย

4.1 กำหนดวิธีการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย(Test Plan Document) ได้เหมาะสม
4.2 ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายตามฟังก์ชันที่ออกแบบ (FunctionalTesting)ได้ถูกต้อง
4.3 ทดสอบการต่อเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายระดับแกนหลัก (CoreLayer), ระดับกระจาย (Distribution Layer) และระดับผู้ใช้งาน(Access Layer)ได้ถูกต้อง
4.4 ทดสอบการทำงานของเครือข่ายในระดับสายสัญญาณ (Cabeling) พอร์ทเชื่อมต่อ (Interface Port) และโปรโตคอล (Protocol)ได้ถูกต้อง

40101.01 สำรวจความต้องการของเครือข่าย

1.1 สร้างแบบสำรวจความต้องการของระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง
1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบเครือข่ายได้ครบถ้วน
1.3 วิเคราะห์ความต้องการของระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง
1.4 สรุปผลข้อมูลความต้องการของระเครือข่ายได้ถูกต้อง

40101.02 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเครือข่าย

2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคตามขอบเขตความต้องการของระบบเครือข่ายได้เหมาะสม
2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ทางต้นทุนตามขอบเขตความต้องการของระบบเครือข่ายได้เหมาะสม
2.3 ศึกษาความเป็นไปได้ของผู้ปฏิบัติงานตามขอบเขตความต้องการของระบบเครือข่ายได้เหมาะสม
2.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อการตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ได้เหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดสรุปข้อมูลความต้องการของระบบเครือข่ายทางกายภาพ (Physical) และรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology)
  2. ความสามารถในการจัดทำเอกสารสรุปผลความเป็นไปได้เพื่อการตัดสินใจเลือก อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน และเทคโนโลยีที่ใช้กับเครือข่าย
  3. ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงแบบติดตั้งเครือข่ายระดับแกนหลัก (Core Layer), ระดับกระจาย (Distribution Layer) และระดับผู้ใช้งาน (Access Layer)
  4. ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงการทดสอบเพื่อยอมรับได้ว่าสามารถทำงานได้จริง (Acceptance Testing) (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1.ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Topology)
   2.ความรู้เกี่ยวกับ สื่อสายสัญญาณที่ใช้ในระบบเครือข่ายและการเดินสาย (Network Media and Cabling)
   2.1สื่อกลางแบบสายสัญญาณ (Guided Media)
  2.2 สื่อกลางแบบไร้สาย (Unguided Media)
   3.ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต (Ethernet Standards)
   4.ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน Wi-Fi (Wi-Fi Standards)
   5.ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับชั้นที่ 1-2 (Network Hardware and Layers 1–2)
   6.ความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับชั้นที่ 3-7 (Network Software and Layers 3–7)
   7.ความรู้เกี่ยวกับ ในการออกแบบระบบเครือข่าย ได้แก่
  7.1 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology)
  7.2 ความเร็วของเครือข่าย (Speed)
  7.3 งบประมาณในการลงทุนสร้างเครือข่าย (Cost)
  7.4 ความสามารถรองรับการใช้งาน (Availability)
  7.5 ความสามารถในการขยายเครือข่ายในอนาคต (Scalability) 7.6 ความมีเสถียรภาพของเครือข่าย (Reliability)
  7.7 ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Security)
   8.ความรู้เกี่ยวกับ การทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย ได้แก่
  8.1 ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ (Test Specific)
  8.2 ทดสอบฮาร์ดแวร์ (Hardware Testing)
  8.3 ทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)
  8.4 ทดสอบกระบวนการทำงาน (Process Testing)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
   4. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และหรือ แบบแบบทดสอบ
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และหรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การสำรวจความต้องการของระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้
  2. สำรวจความต้องการของระบบเครือข่ายตามขอบเขตที่กำหนด
  3. ศึกษาความต้องการของระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมตามขอบเขตที่กำหนด
  4. สรุปข้อมูลความต้องการของระบบเครือข่ายทางกายภาพ (Physical) และรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology)
  5. ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์เครือข่ายทางกายภาพ (Physical) และซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย (Firmware)
  6. ศึกษาความคุ้มทุนของอุปกรณ์เครือข่ายทางกายภาพ (Physical) และซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย (Firmware)
  7. ศึกษาความเป็นไปได้การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบเครือข่าย
  8. สรุปผลความเป็นไปได้เพื่อการตัดสินใจเลือก อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน และเทคโนโลยีที่ใช้กับเครือข่าย
  9. ปฏิบัติงานเลือกอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน และเทคโนโลยีที่ใช้กับเครือข่าย
  10. เขียนแบบแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้ง (Shop Drawing and Site Preparation Document)
  11. ออกแบบการเชื่อมต่อของเครือข่ายในระดับสายสัญญาณ (Cabling) พอร์ทเชื่อมต่อ (Interface Port) และโปรโตคอล (Protocol)
  12. ออกแบบติดตั้งเครือข่ายระดับแกนหลัก (Core Layer), ระดับกระจาย (Distribution Layer) และระดับผู้ใช้งาน (Access Layer)
  13. กำหนดวิธีการทดสอบความสามารถการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย (Test Plan Document)
  14. ทดสอบการทำงานตามฟังก์ชันที่ออกแบบ (Functional Testing) ตามเอกสารวิธีการทดสอบ (Test Plan Document)
  15. ทดสอบเชิงประสิทธิภาพของการต่อเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายระดับ Core Layer, Distribution Layer และ Access Layer
  16. ทดสอบการทำงานได้จริงของเครือข่ายในระดับสายสัญญาณ (Cabeling) พอร์ทเชื่อมต่อ (Interface Port) และโปรโตคอล (Protocol)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์