หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Install computer systems and networks)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-HWS-3-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถ วางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้ง ดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ และทดสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3511 ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30401.03 ทดสอบการทำงานของระบบ

3.1 ทดสอบการทำงานของระบบ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัย และสอดคล้องกับความต้องการได้
3.2 ตรวจสอบระบบ และวงจรต่าง ๆ ตามวิธีการทดสอบของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่กำหนดได้
3.3 ทดสอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ และการเชื่อมต่อ ในการติดตั้งหรือบริการ ตามขั้นตอนการดำเนินงานได้
3.4 วิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนการทดสอบหรือไม่เป็นตามเงื่อนไขตามขั้นตอนที่กำหนดได้
3.5 ตรวจสอบขั้นสุดท้าย ตามขั้นตอนที่กำหนด โดยสอดคล้องกับความต้องการได้
3.6 รายงานผลการทดสอบ ต่อบุคลากร และหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการได้

30401.02 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์

2.1ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยตามขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการได้
2.2ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.3ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ได้ตามข้อกำหนดโดยไม่เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ จากสภาพแวดล้อมโดยรอบหรือจากการบริการ
2.4เปลี่ยนแปลงการติดตั้งและหรือการเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้าได้
2.5วิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นไปตามแผนการติดตั้งหรือเงื่อนไขที่กำหนด ตามขั้นตอนการดำเนินงานได้
2.6ตรวจสอบคุณภาพของการติดตั้งตามขั้นตอนที่กำหนดได้

30401.01 วางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้ง

1.1วางแผนและเตรียมการติดตั้ง ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยตามขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการได้
1.2กำหนดสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งได้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
1.3เลือกและตรวจสอบวัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องมือวัดที่จำเป็นในการทำงานได้ถูกต้องเหมาะสมกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.4ตรวจสอบการเตรียมการทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามความต้องการ
  2. ความสามารถในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ถูกต้องตามความต้องการ โดยไม่มีความเสียหายหรือมีผลต่อสภาพแวดล้อมหรือการบริการ
  3. ความสามารถในการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามความต้องการ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
  4. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ถูกต้องตามความต้องการ โดยไม่มีความเสียหายหรือมีผลต่อสภาพแวดล้อมหรือการบริการ
  5. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการสังเกตจากบันทึกการสังเกต และหรือ
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารแสดงการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่เคยดำเนินการผ่านมาแล้ว
  4. เอกสารแสดงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เคยดำเนินการมาแล้ว
  5. เอกสารแสดงการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เคยดำเนินการมาแล้วและหรือเอกสาร อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการทดสอบความรู้ และหรือ
  2. ผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และหรือใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และหรือแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และหรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหรืออันตรายจากสถานที่ปฏิบัติงาน และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  2. ความต้องการได้แก่ ใบสั่งงาน (Job orders) ใบสั่งจ้าง (Request Forms) ใบรายงานความต้องการ (Report sheets)
  3. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ เครื่องมือปอกสาย คีมชนิดต่าง ๆ ไขควง หัวแร้งบัดกรี ประแจแบบต่าง ๆ เช่นประแจหกเหลี่ยม (0.05 – 0.25 นิ้ว) ไฟฉาย เครื่องช่วยเสียบและถอดไอซี เครื่องเข้าหัวสาย RS232 RJ45 แหนบปลายแหลม สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องทดสอบระบบ LAN อุปกรณ์ย้ำหัวสายแบบหางปลา และอุปกรณ์ทางช่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share