หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-HWS-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถ ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานสำเร็จตามข้อกำหนด วิเคราะห์สาเหตุ ข้อบกพร่องจากการผลิตและบันทึกข้อบกพร่อง วิธีการแก้ไข และวิธีการป้องกันได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  3122 หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต
  7543 ผู้คัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นอาหารและเครื่องดื่ม)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30303.03 บันทึกข้อบกพร่อง วิธีการแก้ไข และวิธีการป้องกัน

3.1เขียนบันทึกข้อบกพร่องและเสนอแนะวิธีการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

30303.02 วิเคราะห์สาเหตุ ข้อบกพร่องจากการผลิต

2.1ตรวจหาสาเหตุข้อบกพร่องจากการผลิตได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2.2เสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

30303.01 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานสำเร็จตามข้อกำหนด

1.1ตรวจสอบความถูกต้องและความสวยงามของชิ้นงานสำเร็จตามข้อกำหนด
1.2ปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการอ่านคู่มือการตรวจสอบคุณภาพ
  2. ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานสำเร็จ
  3. ความสามารถในการตรวจสอบข้อบกพร่องจากการผลิต
  4. ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไข (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง ความประณีต และความสวยงามของชิ้นงานสำเร็จ
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้อบกพร่องจากการผลิต
  4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องจากการผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการสังเกตจากบันทึกรายการสังเกต และหรือ
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์ และหรือ
  2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และหรือใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และหรือแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้หรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ชิ้นงานมีความถูกต้อง ประณีต สวยงาม ตามแบบที่กำหนด
  2. คู่มือการตรวจสอบคุณภาพประกอบด้วย มาตรฐานคุณภาพ ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณภาพ ข้อควรระวัง
  3. ตรวจหาสาเหตุข้อบกพร่อง จากการผลิต ได้แก่ ข้อบกพร่องจากพนักงาน เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
  4. เขียนบันทึกข้อบกพร่อง และเสนอแนะวิธีการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน