หน่วยสมรรถนะ

ประกอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-HWS-3-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถ อ่านแบบงานและจัดลำดับการประกอบชิ้นส่วน เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ถูกต้อง ตามที่กำหนด ประกอบชิ้นส่วนตามแบบที่กำหนด และ ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด (In-line Inspection) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  8212 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30302.03 ประกอบชิ้นส่วนตามแบบที่กำหนด

3.1ประกอบชิ้นส่วนถูกต้องและสวยงามตามแบบ
3.2เลือกใช้วิธีการประกอบที่เหมาะสมและถูกต้อง
3.3ทำความสะอาดชิ้นงานเหมาะสมเรียบร้อย
3.4ตรวจสอบและตกแต่งชิ้นงานให้ถูกต้องเรียบร้อย

30302.04 ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด (In-line Inspection)

4.1ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตตามแบบที่กำหนด

30302.02 เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ถูกต้อง ตามที่กำหนด

2.1เตรียมและเลือกเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุถูกต้องเหมาะสม

30302.01 อ่านแบบงานและจัดลำดับการประกอบชิ้นส่วน

1.1อ่านแบบงานและจัดลำดับการประกอบชิ้นงานถูกต้องตามแบบที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
  2. ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ในการทำงาน
  3. ความสามารถในการเลือกใช้วิธีประกอบชิ้นงาน
  4. ความสามารถในการทำความสะอาดชิ้นงาน
  5. ความสามารถในการตรวจสอบและตกแต่งชิ้นงานสำเร็จ
(ค) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
  3. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในการทำงาน
  4. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะในการประกอบชิ้นส่วนที่ถูกต้อง และสวยงาม
  5. ความรู้ในการเลือกใช้วิธีประกอบชิ้นส่วนที่เหมาะสม
  6. ความรู้ในการทำความสะอาดชิ้นงาน
  7. ความรู้ในการตรวจสอบและตกแต่งชิ้นงานสำเร็จ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการสังเกตจากบันทึกรายการสังเกต และหรือ
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลการจำแนกเครื่องมือ และอุปกรณ์ วัสดุและชิ้นส่วนในการปฏิบัติงาน ที่เคยได้ดำเนินการมาแล้ว
  4. เอกสารแสดงผลการประกอบชิ้นส่วนตามแบบที่กำหนดที่เคยได้ดำเนินการมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์ และหรือ
  2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และหรือใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และหรือแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และหรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. อ่านแบบงานได้
  2. จัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้
  3. จำแนกเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุในการปฏิบัติงานได้
  4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องมือช่างสำหรับการประกอบชิ้นงานมีความถูกต้อง เรียบร้อย และสวยงามตามแบบที่กำหนด
  5. ประกอบชิ้นงานตามรูปแบบที่กำหนด ได้แก่ ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บัดกรีอุปกรณ์ ประกอบวงจรกับโครงสร้างภายนอก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ สำหรับการผลิต