หน่วยสมรรถนะ

เตรียมวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับการผลิต

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-HWS-2-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมวัสดุ

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถ สร้างใบตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนด ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนด และ แบ่งหมวดหมู่วัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  8212 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30301.03 แบ่งหมวดหมู่วัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

3.1แบ่งหมวดหมู่วัสดุชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

30301.02 ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนด

2.1ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

30301.01 สร้างใบตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนด

1.1สร้างเครื่องมือในการตรวจสอบรายการวัสดุชิ้นส่วนและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการออกแบบและสร้างใบตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
  2. ความสามารถตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
  3. ความสามารถในการแบ่งหมวดหมู่ วัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
  3. ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งหมวดหมู่ วัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการ จะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการสังเกตจากการบันทึกรายการสังเกต และหรือ
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. แบบตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เคยดำเนินการมาแล้ว
  4. เอกสารแสดงผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายการวัสดุ การแบ่งหมวดหมู่วัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เคยดำเนินการมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์ และหรือ
  2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้หรือใช้แบบสัมภาษณ์
  3. ผู้ประเมินจากแบบตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เคยดำเนินการมาแล้ว

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เครื่องมือในการตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบด้วย รายละเอียดของวัสดุ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ จำนวน หน่วยนับ
  2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนด ได้แก่ ลักษณะของวัสดุ ชิ้นส่วน หมายเลขกำกับชิ้นส่วน สภาพภายนอก สภาพภายใน วงจรควบคุม วงจรไฟฟ้า การทำงานได้ตามคุณสมบัติ
  3. หมวดหมู่วัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ ขั้นเตรียม ขั้นประกอบ ขั้นตรวจสอบงานสำเร็จ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน