หน่วยสมรรถนะ

ระบุวัสดุ (Materials) ชิ้นส่วน (Parts) ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Parts) และเครื่องมือ (Tools) ที่จำเป็นสำหรับการผลิต

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-HWS-3-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ระบุวัสดุ (Materials)

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถ สำรวจรายการวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ และเครื่องมือที่จำเป็น ตามแบบที่กำหนด เปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่และเครื่องมือที่จำเป็นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  3323 ผู้จัดซื้อ
  2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30201.02 เปรียบเทียบคุณสมบัติ เฉพาะของวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ และเครื่องมือที่จำเป็น

2.1เก็บรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุได้อย่างถูกต้อง
2.2เปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

30201.01 สำรวจรายการวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ และเครื่องมือที่จำเป็น ตามแบบที่กำหนด

1.1กำหนดรายการวัสดุ (Bill of Material) ชิ้นส่วน (Parts) ส่วนประกอบเชิงหน้าที่(Functional Parts) เครื่องมือ (Tools) ที่จำเป็นสำหรับการผลิตได้อย่างถูกต้องครบถ้วนจากแบบที่กำหนด
1.2จำแนกหมวดหมู่ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการกำหนดรายการวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ รวมถึงเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต
  2. ความสามารถในการจำแนกหมวดหมู่ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนด
  3. ความสามารถในการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับรายการวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต
  2. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างใบตรวจสอบรายการวัสดุ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกหมวดหมู่ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนด
  4. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ
  5. ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการสังเกตจากบันทึกรายการสังเกต และหรือ
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. แบบสำรวจวัสดุที่เคยออกแบบหรือผ่านการใช้งานแล้ว
  4. เอกสารแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุและอุปกรณ์ที่เคยดำเนินการมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์ และหรือ
  2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้หรือใช้แบบสัมภาษณ์
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินจาก แบบสำรวจรายการวัสดุที่เคยออกแบบหรือผ่านการใช้งานมาแล้ว เอกสารแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุและอุปกรณ์ที่เคยดำเนินการมาแล้ว

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ทำรายการสำหรับการจำแนกประเภทวัสดุ ชิ้นส่วน (Parts) ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Parts) เครื่องมือ (Tools) เช่น รายการวัสดุ (Bill of Material)
  2. จำแนกหมวดหมู่ชิ้นส่วน ตามแบบที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
  3. คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิต ได้แก่ ขนาด น้ำหนัก การควบคุม การทำงาน การใช้งาน ข้อดี ข้อจำกัด ราคา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. การเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะประกอบด้วย ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ราคา การจัดส่งสินค้า หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

share