หน่วยสมรรถนะ

สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-HWS-3-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถ สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ตามแบบที่กำหนด และสร้างคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  8212 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30103.02 สร้างคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์

2.1 กำหนดรูปแบบของคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนตามข้อกำหนด
2.2 กำหนดหมายเลขตามแบบโครงสร้าง ผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
2.3กำหนดวิธีการใช้งานข้อควรระวัง และข้อห้ามได้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด
2.4กำหนดเอกสารการรับรอง การรับประกันตามมาตรฐานที่กำหนด

30103.01 สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ตามแบบที่กำหนด

1.1 สร้างเครื่องต้นแบบของผลิตภัณฑ์ตามแบบที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
1.2ทดสอบการใช้งานหน้าที่และขั้นตอนการทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนด
1.3วิเคราะห์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแบบที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการสร้างโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องต้นแบบของผลิตภัณฑ์
  2. ความสามารถในการสร้างวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
  3. ความสามารถในการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด
  4. ความสามารถในการสร้างคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการอ่านแบบและสร้างตามแบบ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
  3. ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐานได้แก่ ISO IEC EMI EMC และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์
  5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ได้แก่ ISO IEC EMI EMC และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารคู่มือ เช่น Office Suits, Publisher, Pagemaker, Adobe Suits เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการสังเกตจากบันทึกรายการสังเกต และหรือ
  2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารแสดงเครื่องต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่เคยสร้าง และหรือ เครื่องต้นแบบที่ผ่านการนำไปใช้งาน
  4. เอกสารคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เคยสร้างมาแล้ว
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์ และหรือ
  2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และหรือใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และหรือแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้หรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. สร้างเครื่องต้นแบบของผลิตภัณฑ์ตามแบบที่กำหนด ได้แก่ แบบโครงสร้าง ส่วนประกอบ แบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2. ข้อกำหนดในการทดสอบการใช้งาน หน้าที่และขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO IEC EMI EMC และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. คู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ครบถ้วนตามข้อกำหนด ได้แก่ แบบฟอร์มของรูปเล่ม ข้อกำหนดของบริษัท
  4. กำหนดวิธีการใช้งาน ข้อควรระวัง และข้อห้ามได้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด ได้แก่ ISO IEC EMI EMC และหรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สำรวจความต้องการทางธุรกิจ