หน่วยสมรรถนะ

สำรวจความต้องการทางธุรกิจ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-HWS-3-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สำรวจความต้องการทางธุรกิจ

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถกำหนดวิธีการสำรวจความต้องการและวิเคราะห์ผลข้อมูลความต้องการได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   8212 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30101.02 วิเคราะห์ผลข้อมูลความต้องการ

2.1เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
2.2วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความต้องการ
2.3สรุปผลข้อมูลความต้องการได้อย่างถูกต้อง

30101.01 กำหนดวิธีการสำรวจความต้องการ

1.1 กำหนดประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
1.2 สร้างเครื่องมือในการสำรวจความต้องการได้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมาย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการออกแบบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจความต้องการอื่น ๆ
  2. ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสำรวจ ความต้องการแบบอื่น ๆ
  3. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. ความสามารถในการสรุปผลข้อมูลความต้องการให้เหมาะสำหรับฝ่ายต่าง ๆ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสำรวจความต้องการ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการสำรวจความต้องการ
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
  4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  5. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปและนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายบริหาร และ หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการสังเกตจากบันทึกรายการสังเกต และหรือ
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์ และหรือ
  2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และหรือใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างานและหรือแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และหรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ประชากรเป้าหมายในการสำรวจความต้องการได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มนักเล่นเกมส์
  2. เครื่องมือในการสำรวจความต้องการตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มนักเล่นเกมส์
  4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ MS Excel หรือ SPSS หรือ Lisrel หรือโปรแกรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. การสรุปผลข้อมูลความต้องการ ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสรุปสำหรับฝ่ายการตลาด ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์