หน่วยสมรรถนะ

ตรวจแก้บริการ FTTx (Troubleshoot FTTx Service) ชั้น 3

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-3-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจแก้บริการ FTTx

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถเตรียมการตรวจแก้ ตรวจสอบเหตุเสีย วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาและทดสอบผลได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  3521 ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
  3522 ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม
  7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20302.03 แก้ไขปัญหาและทดสอบผล

3.1 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องและเหมาะสม
3.2 ทดสอบผลการแก้ไขได้ถูกต้อง

20302.01 เตรียมการตรวจแก้

1.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องตามที่กำหนดในใบสั่งงาน(S/O: Service Order)
1.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือได้ถูกต้องและเพียงพอ
1.3 ติดต่อลูกค้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ

20302.02 ตรวจสอบเหตุเสียและวิเคราะห์ปัญหา

2.1 ตรวจสอบเหตุเสียได้ถูกต้อง
2.2 วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจแก้
  2. ทักษะการตรวจสอบเหตุเสีย และวิเคราะห์ปัญหาทักษะการแก้ปัญหาอุปกรณ์ ONT
  3.ทักษะการแก้ปัญหาบริการบรอดแบนด์
  4. ทักษะการแก้ปัญหาอุปกรณ์เครือข่าย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจแก้
  2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจแก้
  3. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านเทคโนโลยี FTTx / PON
  4.ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านบริการบรอดแบนด์
  5. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการประเมินโดยลูกค้า
  2. ผลงานที่สำเร็จ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมิน จากการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบผลงานที่แล้วเสร็จ
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมิน โดยลูกค้า

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วัสดุ อุปกรณ์ เช่น LAN Patch Cord, ONT, Router, IP Set Top Box เป็นต้น
  2. เครื่องมือ เช่น PON Power Meter, Notebook เป็นต้น
  3. เหตุเสียที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากกำลังแสงต่ำกว่าที่ระบบรองรับ อุปกรณ์ปลายทางหรืออุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง ค่าต่างๆที่จำเป็นถูกกำหนดในอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
  4. การแก้ไขปัญหาต้องไม่ทำให้กระทบกับการประยุกต์ใช้งานในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องของลูกค้า
  5. ทดสอบผลการแก้ไขได้ถูกต้อง พร้อมรายงานผลการแก้ไขคืนดีให้ลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ติดตั้งบริการ FTTx(Install FTTx Service) ชั้น 3