หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-4-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถอ่านแบบและคู่มือการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่, จัดเตรียมเครื่องมือ, วัสดุและอุปกรณ์, สายอากาศ, สายนำสัญญาณของระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อติดตั้งได้ตามความเหมาะสมและถูกต้องตามแบบที่กำหนด, จัดเรียงลำดับขั้นตอน พร้อมจัดสรร ทรัพยากรที่ใช้ในการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแบบที่กำหนดให้, ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ สายอากาศและสายนำสัญญาณของระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กำหนดให้และบันทึกและสรุปรายงานผลได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  3521 ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
  3522 ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม
  7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20203.05 บันทึกและสรุปรายงานผล

5.1ทำการบันทึกภาพก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการได้ครบถ้วนทุกขั้นตอนที่ระบุไว้ตามเอกสารการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
5.2ทำการบันทึกค่าพารามิเตอร์ ในแต่ละขั้นตอนการติดตั้ง
5.3ทำการบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร
5.4ทำการจัดเก็บภาพแสดงค่าต่างๆที่ได้จากเครื่องมือวัดในรูปเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

20203.04 ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ สายอากาศและสายนำสัญญาณของระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กำหนดให้

4.1 ทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ สายอากาศสายนำสัญญาณและแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กำหนดให้
4.2 กำหนดพิกัดความเผื่อของสายนำสัญญาณและสายไฟฟ้าได้เหมาะสมตามแบบที่กำหนดให้
4.3 ติดตั้งระบบสายดิน(Grounding)ได้ถูกต้องเหมาะสมตามแบบที่กำหนดให้
4.4 จัดทำป้ายสัญลักษณ์(Labeling)โดยพิมพ์ข้อความ และขนาด ให้ถูกต้องเหมาะสมตามแบบที่กำหนดให้

20203.03 จัดเรียงลำดับขั้นตอน พร้อมจัดสรร ทรัพยากรที่ใช้การติดตั้งสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแบบที่กำหนดให้

3.1 จัดลำดับขั้นตอนการติดตั้งได้เหมาะสมและถูกต้องตามลักษณะงาน
3.2 มอบหมายกำลังพลและมอบหมายงานได้เหมาะสมและถูกต้องตามลักษณะงาน
3.3 เลือกวัสดุอุปกรณ์สายอากาศและสายนำสัญญาณเพื่อจ่ายให้กำลังพลในแต่ละขั้นตอนได้เหมาะสมและถูกต้องตามลักษณะงาน

20203.01 อ่านแบบและคู่มือการติดตั้งสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link)

1.1สามารถอ่านแบบและคู่มือการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีสัญลักษณ์,ศัพท์ทางเทคนิค,มาตราส่วนที่กำหนดให้เพื่อใช้ในการติดตั้งได้ถูกต้อง

20203.02 จัดเตรียมเครื่องมือ,วัสดุและอุปกรณ์ ,สายอากาศ ,สายนำสัญญาณของสื่อสัญญาณไมโครเวฟ เพื่อติดตั้งได้ตามความเหมาะสมและถูกต้องตามแบบที่กำหนด

2.1 เลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งตามแบบที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2.2 เลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการติดตั้งตามแบบที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2.3 เตรียมอุปกรณ์(Equipment)ที่ใช้ในการติดตั้งตามแบบที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2.4 เลือกใช้สายอากาศและสายนำสัญญาณที่ใช้ในการติดตั้งตามแบบที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดการถอดแบบระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่กำหนดให้
  2.ทักษะการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ สายอากาศและสายนำสัญญาณ
  3.ทักษะการเข้าหัวต่อ(Connector)สายนำสัญญาณและสายไฟฟ้า
  4.ทักษะการติดตั้งระบบสายดิน (Grounding)ได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม
  5. ทักษะการจัดทำป้ายสัญลักษณ์(labeling)โดยพิมพ์ข้อความ และขนาด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด
  6.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดตั้ง
  7.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงปริมาณคนและวัสดุ อุปกรณ์สายอากาศ สายนำสัญญาณ ที่ใช้ในการติดตั้งตามแบบที่กำหนดให้
  8.ความสามารถในการจัดทำเอกสารรายงานส่งมอบงานที่รวบรวม ได้แก่ ภาพการดำเนินการ,ค่าพารามิเตอร์,ค่าแสดงคุณภาพสัญญาณ,แบบการติดตั้ง,ใบแสดงปริมาณงาน เพื่อการตรวจรับงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า, สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต,สัญลักษณ์ทางเครื่องกล,สัญลักษณ์ทางวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม,สัญลักษณ์ทางโยธาที่มีใช้ในแบบ เป็นต้น
  2.ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร , ศัพท์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ,ศัพท์ทางวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
  3.ความรู้เกี่ยวกับมาตราส่วนในระบบเมตริก , มาตราส่วนในระบบ SI, ตัวเลขในระบบอารบิกและโรมัน ,ระบบเลขฐาน ต่างๆที่จำเป็น (เลขฐาน 2,8,10,16 ) เป็นต้น
  4. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและวิธีการใช้เครื่องมือ ใช้ในการติดตั้งตามแบบที่กำหนดให้
  5.ความรู้เกี่ยวกับสายนำสัญญาณ& Wave guide
  6.ความรู้เกี่ยวกับประเภทของสายอากาศ
  7.ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณคลื่นวิทยุ
  8.ความรู้เกี่ยวการการเข้าหัว connector สายนำสัญญาณ
  9.ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศและการปรับมุมทิศทาง
  10. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Grounding
  11. ความรู้ด้านวงจรไฟฟ้า
  12. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Project Management)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายการที่ได้จากการถอดจากแบบที่ใช้ในการปฏิบัติ
  2. เอกสารแสดงเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานทั้งหมดตามแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. เอกสารแสดงรายละเอียดของ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทั้งหมดตามแบบที่ใช้ในปฏิบัติงาน
  4. แบบที่ใช้ในการติดตั้ง
  5. ภาพถ่ายแบบหน้างานที่เคยติดตั้ง(ก่อนทำ-หลังทำ)
  6. ภาพถ่ายอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
  7. ตัวอย่างชิ้นงานการเข้าหัวต่อ(Connector)
  8. เอกสารแสดงการจัดสรรงานและแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานตามแบบที่ให้มา
  9. เล่มเอกสารที่สรุปรวบรวม ภาพการดำเนินการ , ค่าที่แสดงคุณภาพ ,ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ,ค่าแสดงผลจากเครื่องมือวัด
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์จากแบบที่กำหนดให้
  2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยการใช้เอกสารทดสอบความรู้ และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากเอกสารที่บันทึก

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ก. คำแนะนำ ไม่มี
  ข. คำอธิบายรายละเอียด
  1. แบบที่ใช้ติดตั้งและคู่การติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กำหนดให้นั้น ประกอบด้วย
  1.1 สัญลักษณ์ ได้แก่ สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า, สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต,สัญลักษณ์ทางเครื่องกล,สัญลักษณ์ทางวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม,สัญลักษณ์ทางโยธา เป็นต้น
  1.2 ศัพท์ทางเทคนิค ได้แก่ ศัพท์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร , ศัพท์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ,ศัพท์ทางวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
  1.3 มาตราส่วน ได้แก่ มาตราส่วนในระบบเมตริก , มาตราส่วนในระบบ SI, ตัวเลขในระบบอารบิกและโรมัน ,ระบบเลขฐาน ต่างๆที่จำเป็น (เลขฐาน 2,8,10,16 ) เป็นต้น
  2. คู่มือการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายถึงคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้น
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง ได้แก่ สว่าน, ค้อน ,ประแจ, ไขควง เป็นต้น
  4. วัสดุที่ใช้ในงานติดตั้ง ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการเจาะยึด ได้แก่ แคล้มจับยึด,พุกเป็นต้น, หัวต่อแบบต่าง ๆ (Connectors)และวัสดุที่ใช้งานภายในอาคาร(Indoor) เช่น Rack, Ladder, wire way เป็นต้นและวัสดุที่ใช้งานภายนอกอาคาร(Outdoor)เช่น ตัวยึดจับสายอากาศ,Ladder ,Bar ground เป็นต้น
  5. อุปกรณ์ที่ทำการติดตั้ง (Equipment)ได้แก่ เครื่องรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่,แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ตัวกรองสัญญาณ ตัวรวมสัญญาณ ตัวแยกสัญญาณ เป็นต้น
  6. สายอากาศ (antenna)ได้แก่ สายอากาศแถวลำดับ (Array antenna) และสายอากาศแผ่นระนาบ (Planar antenna) เป็นต้น
  7. สายนำสัญญาณ (transmission line) ได้แก่ Wave guide แบบต่าง เช่น รูปไข่, วงกลม เป็นต้น
  8.ขั้นตอนในการติดตั้งได้แก่ การนำของเข้าพื้นที่, การวัดระยะ, การกำหนดจุดยึดเจาะ, การกำหนดวิธีการติดตั้ง, การวัดค่าสัญญาณ เป็นต้นโดยจะต้องกำหนดลำดับการติดตั้งก่อนและหลังของแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องเหมาะสม
  9.กำลังพลและมอบหมายงานหมายถึง จำนวนผู้ปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนว่าใช้จำนวนคนเท่าไรเท่าไรและให้ทำงานอะไรบ้าง
  10. จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สายอากาศ และสายนำสัญญาณให้กำลังพลในแต่ละขั้นตอนที่กำหนดได้ถูกต้องเหมาะสม
  11. ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ สายอากาศและสายนำสัญญาณได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยทำการยึดจับเข้ากับเสาและรางสายนำสัญญาณให้แข็งแรงคงทน
  12. ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟฟ้าเข้าตัวอุปกรณ์ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
  13. กำหนดพิกัดความเผื่อของสายนำสัญญาณและสายไฟฟ้าได้ตามข้อกำหนด ตามสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานเช่น การเผื่อสายนำสัญญาณไว้ 1-1.5 เมตร ก่อนการปรับแต่งคุณภาพสัญญาณ เป็นต้น
  14. สามารถเข้าหัวต่อ(Connectors)สายนำสัญญาณได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและคุณลักษณะทางกายภาพที่กำหนดจากบริษัทผู้ผลิต
  15. ติดตั้งอุปกรณ์ (เครื่องรับ-ส่ง)ได้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กำหนดและแข็งแรงคงทน
  16. ติดตั้งระบบสายดิน (Grounding) ที่สายอากาศ สายนำสัญญาณ และ อุปกรณ์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมโดยใช้สาย THW สีเขียวตามขนาดที่กำหนดในแบบทำการติดตั้งกับแผ่น Bar ground ที่มีเดิมอยู่แล้วหรือทำการติดตั้งขึ้นมาใหม่
  17. จัดทำ labeling โดยพิมพ์ข้อความ และขนาด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดให้ เช่น ใช้แผ่นสังกะสีตอกข้อความ TX,RXแล้วยึดติดกับสายนำสัญญาณเป็นต้น
  18. ภาพก่อนดำเนินการติดตั้ง และหลังดำเนินการนั้นจะบันทึกด้วยกล้อง digital จับในส่วนที่สำคัญในขั้นตอนนั้นๆเช่น สภาพพื้นที่ ภาพขณะทำการติดตั้งตัวอุปกรณ์ สายนำสัญญาณ สายอากาศ เป็นต้น
  19. ค่าพารามิเตอร์ ในแต่ละขั้นการติดตั้งได้ครบทุกขั้นตอนจะบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล spread sheet (excel file, word) เช่นค่า กำลังส่งสัญญาณของเครื่องส่ง ค่าความไวในการรับของเครื่องรับ ระดับสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน เป็นต้น
  20. ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอน จะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล spread sheet (excel file, word) เป็นต้น 21. ค่าที่แสดงจากเครื่องมือวัดได้แก่ ภาพกราฟ , ตารางแสดงค่ากำลัง,ค่า Signal to noise ratio S/N ค่าการสะท้อนกำลังงานที่ขั้วของสายอากาศ เป็นต้น
  22. จัดรวบรวมข้อมูล จากข้อ 1-4 มาจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารส่งมอบงานต้องมีใบสรุปปริมาณงาน เพื่อการตรวจรับงานประกอบด้วย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share