หน่วยสมรรถนะ

วางแผนระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 6

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-6-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ (Microwave link)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการของสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนด บันทึกและสรุปรายงานผลได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2153 วิศวกรโทรคมนาคม
  1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20109.02 บันทึกและสรุปรายงานผล

2.1 บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.2 จัดทำเอกสารสรุปแผนปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายที่กำหนด

20109.01 จัดทำแผนปฏิบัติการของสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนด

1.1 จัดเตรียมข้อมูลด้านนโยบายและแผนการวางระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ(Microwavelink) ได้ครบถ้วนตามนโยบายที่กำหนด
1.2 วางแผนการปฏิบัติงานระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ(Microwavelink) ได้ตามข้อมูลและนโยบายที่กำหนด
1.3นำเสนอแผนปฏิบัติการระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link)ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะในการวางแผนกิจกรรมของโครงการ (Project Activities plan)
  2.ทักษะการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specifications)
  3.ทักษะการกำหนดขอบเขตของโครงการ (Project Scope)
  4. ความสามารถในการจัดทำเอกสารสรุปเกี่ยวกับนโยบาย และการจัดทำแผน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ
  2.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
  3.ความรู้เกี่ยวกับระบบไมโครเวฟ
  4.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
  5. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Spread sheet, Microsoft Project , Microsoft Word, โปรแกรมประมวล ผลคำ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แผนกิจกรรมของโครงการ (Project Activities plan)
  2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specifications)
  3. ขอบเขตของโครงการ (Project Scope)
  4. เอกสารสรุปเกี่ยวกับนโยบาย และการจัดทำแผน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์
  2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยการใช้เอกสารทดสอบความรู้ และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากเอกสารที่บันทึก

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ก. คำแนะนำ ไม่มี
  ข. คำอธิบายรายละเอียด
  1. ข้อมูลนโยบายและแผนระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ได้แก่ ความเป็นมาของแผน (Introduction) , วัตถุประสงค์ของแผน (Purpose) ,เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผน (iWhy /ido you need this project?),เป้าหมายของแผน (iWhat /ido you hope to achieve?), ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามแผนได้ครบถ้วน
  2. แผนการปฏิบัติงานระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ประกอบด้วย ชื่อของแผนงาน,ผู้รับผิดชอบแผน(Whose response), กำลังพล, วัสดุอุปกรณ์, ช่วงเวลาเริ่มต้นการดำเนินการตามแผน i(/iWhen will the plan happen?i), /iวิธีการดำเนินการตามแผน (How will the plan happen?), รายละเอียดของกิจกรรมตามแผน(Description of Activities), รายการตามแผนปฏิบัติงาน (Work Plan), กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับช่วงเวลา (Time-line), การบริหารจัดการด้านงบประมาณหรือเงินลงทุน (Budget), การบริหารจัดการด้านการเงิน(Financial Management), โครงสร้างในการบริหารจัดการตามแผน (Management Structure),กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติตามแผน (Monitoring), ขั้นตอนประเมินผลด้วยตัวชี้วัดต่างๆ(Evaluation)
  3. รูปแบบการนำเสนอแผนปฏิบัติงานระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ได้แก่ เอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือการบรรยาย
  4. ข้อมูลแผนปฏิบัติการที่ถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารและหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  5. เอกสารประกอบแผนปฏิบัติการได้แก่ เอกสารสรุปเกี่ยวกับนโยบาย และการจัดทำแผน, เอกสารรายการสินค้าจากบริษัทผู้ผลิต (Catalog), แผนที่บริเวณที่เกี่ยวข้องกับแผน, เอกสารแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือ จำนวนพนักงานดำเนินการ ปริมาณงานทั้งหมดที่จะดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการงบประมาณของโครงการเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน