หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 3

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-3-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ (Microwave link)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถพิจารณาข้อกำหนด TOR หรือแผนการดำเนินการและบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จัดลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (Work instruction) แผนสำรองแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จัดทำเอกสารในการบำรุงรักษา(Checklist) ตามข้อกำหนดที่ให้มาใน TOR หรือแผนการดำเนินการ กำหนดช่วงเวลาในการบำรุงรักษาตามขอบเขตที่กำหนดใน TOR หรือแผนการดำเนินการของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ดำเนินการบำรุงรักษาของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ตามแผนการดำเนินการ(schedule plan)ที่กำหนดไว้ บันทึกการทำงานและสรุปรายงานผลได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  3521 ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
  3522 ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม
  7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20106.05 บันทึกการทำงานและสรุปรายงานผล

5.1 ทำการบันทึกภาพก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการได้ครบถ้วนทุกขั้นตอนที่ระบุไว้ตามเอกสารการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
5.2ทำการบันทึกค่าพารามิเตอร์ในแต่ละขั้นตอนการติดตั้ง
5.3 ทำการบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร
5.4 ทำการจัดเก็บภาพแสดงค่าต่างๆที่ได้จากเครื่องมือวัดในรูปเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

20106.04 ดำเนินการบำรุงรักษาของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ตามแผนการดำเนินการ(schedule plan)ที่กำหนดไว้

4.1 จัดเตรียมเครื่องมืออะไหล่ และอุปกรณ์สำหรับเข้าดำเนินการให้ครบถ้วน
4.2 ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนเริ่มดำเนินการ
4.3 ดำเนินการบำรุงรักษาตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติการ(workinstruction)
4.4จัดเตรียมเอกสารแสดงแผนสำรองและแผนการแก้ไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

20106.03 กำหนดช่วงเวลาในการบำรุงรักษาตามขอบเขตที่กำหนดใน TOR หรือแผนการดำเนินการของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ

3.1 กำหนดจำนวนครั้งและช่วงเวลาในการเข้าทำการบำรุงรักษาตามขอบเขตที่กำหนดในTOR หรือแผนการดำเนินการ

20106.02 จัดลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (Work instruction) แผนสำรองแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและจัดทำเอกสารในการบำรุงรักษา(Checklist) ตามข้อกำหนดที่ให้มาใน TORหรือแผนการดำเนินการ

1
2.1กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน(Work instruction)ในแต่ละประเภทงานที่ได้จากการจำแนกงานจากข้อกำหนดTOR หรือแผนการดำเนินการที่ให้มา
2.2จัดทำเอกสารระบุการใช้ทรัพยากรในแต่ละประเภทงานที่ได้จากการจำแนกงานจากข้อกำหนด TORหรือแผนการดำเนินการที่ให้มา
2.3จัดทำแผนรองรับและแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2.4จัดทำเอกสารที่ระบุผู้ที่ต้องประสานงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานแต่ละขั้นตอนจากข้อ
2.5จัดทำเอกสารบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์(Check lists)และค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้เหมาะสมครบถ้วนตามข้อกำหนดใน TORหรือแผนการดำเนินการ

20106.01 พิจารณาข้อกำหนด TOR หรือแผนการดำเนินการและบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.1 ทำการแยกรายละเอียดของงานตามข้อกำหนดTOR หรือแผนการดำเนินการที่ให้มา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงแจกแจงรายละเอียดของงานที่แยกออกมาจาก TOR ที่กำหนดให้
  2.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงขั้นตอนการบำรุงรักษา (work instruction)
  3.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงการใช้ทรัพยากรในงานบำรุงจากการข้อกำหนดในTORหรือแผนการดำเนินการ
  4.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงแผนงานสำรองและแก้ไขกรณีฉุกเฉินในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  5.ความสามารถในการจัดทำเอกสาร Checklist ที่ได้บันทึกผลการบำรุงรักษา
  6.ความสามารถในการจัดทำตารางแสดงเวลาการดำเนินการและกิจกรรมในการดำเนินการ (Preventive Schedule Plan)
  7.ความสามารถในการจัดทำเอกสารรายงานส่งมอบงานที่รวบรวม ได้แก่ ภาพการดำเนินการ,ค่าพารามิเตอร์,ค่าแสดงคุณภาพสัญญาณ,แบบการติดตั้ง,ใบแสดงปริมาณงาน เพื่อการตรวจรับงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับNetwork Configuration / Backup Topology
  2.ความรู้เกี่ยวกับสเปค, ขีดจำกัดเหนือค่ามาตรฐานของอุปกรณ์ในงานนั้น ๆ
  3.ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารไมโครเวฟ
  4.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
  5.ความรู้เกี่ยวกับระบบไมโครเวฟ
  6.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk analysis)
  7.ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับจัดการโครงการเช่นMicrosoft project เป็นต้น
  8.ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมจัดการข้อมูล เช่น spede sheet(excel) เป็นต้น
  9. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูล spaede sheet (excel file,word file)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารแสดงแจกแจงรายละเอียดของงานที่แยกออกมาจาก TOR ที่กำหนดให้
  2. เอกสารแสดงขั้นตอนการทำงาน (work instruction) &เอกสารบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ (Check list)จากประเภทงานที่ระบุให้ตาม TORหรือแผนการดำเนินการ
  3. ตาราง Preventive schedule plan
  4. เอกสารแสดงรายการ (Checklist) ที่บันทึกข้อมูลผลการทำบำรุงรักษาจากข้อกำหนดจาก TOR หรือแผนงานที่กำหนดให้
  5. เล่มเอกสารที่สรุปรวบรวม ภาพการดำเนินการ , ค่าที่แสดงคุณภาพ ,ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ,ค่าแสดงผลจากเครื่องมือวัด (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบความรู้ในขั้นตอนการบำรุงรักษา step by step หรือแบบสัมภาษณ์การทำงาน
  2. แบบทดสอบความรู้
  3. สัมภาษณ์จากแบบที่กำหนดให้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. สัมภาษณ์จากแบบที่กำหนดให้
  2. เอกสารที่ใช้ทดสอบความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ก. คำแนะนำ
  ไม่มี
  ข. คำอธิบายรายละเอียด
  1.ข้อกำหนด TOR (Term of requirement) คือ ข้อกำหนดที่ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบดูอุปกรณ์ที่จะทำการบำรุงรักษานั้นๆ เป็นผู้ร่างข้อกำหนดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตของงานบำรุงรักษา ที่ต้องการให้ดำเนินการว่า ผู้ที่จะทำการรับงานบำรุงรักษาจะต้องมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับปฏิบัติงานให้ครบตามจำนวนของอุปกรณ์และขอบเขตการใช้อะไหล่รวมถึงความรับผิดชอบ ของผู้รับงาน ที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำสัญญาจ้าง
  2.การระบุวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (work instruction ) นั้น เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องทำตามขั้นตอนนี้ เพื่อให้ได้คุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน
  3.เอกสารที่ระบุการใช้ทรัพยากร หมายถึงเอกสารที่บ่งบอกถึงประเภทงานในแต่ละงานที่จะทำการบำรุงรักษานั้น ต้องใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ใช้คนทำงานนี้จำนวนกี่คน ใช้รถกี่คัน ใช้เครื่องมือและเครื่องวัดอะไรบ้าง ให้ครบถ้วน ตามจำนวนงานที่จำแนกจาก TOR หรือแผนการดำเนินการออกมาแล้ว
  4.เอกสารที่แสดงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและแผนสำรองหรือแผนกอบกู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นั้น จะเป็นเอกสารที่บอกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน(work instruction)ให้สามารถนำมาใช้ได้ทันที
  5.เอกสารที่ระบุผู้ที่ต้องประสานงาน เป็นเอกสารที่ระบุว่าในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานใครบ้างทั้งก่อนและหลังดำเนินการหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดพลาด
  6.เอกสารบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์และค่าพารามิเตอร์ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อกรอกข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบอุปกรณ์ ว่ามีสภาพการทำงานเป็นเช่นไร มีค่าพารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไร หรืออาจรวมถึงภาพถ่ายที่จะต้องแนบเข้าไปด้วย
  7.ขอบเขตที่กำหนดใน TOR หรือแผนการดำเนินการนั้น จะระบุไว้ว่าจะต้องดำเนินการให้ได้กี่ครั้งต่อปี หรือจะทำกระบวนการบำรุงรักษานี้ในช่วงใดของปี เช่น ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ก็จะต้องกำหนดช่วงเวลาดำเนินการให้เป็น ช่วงเวลา ที่มีระยะห่างกันพอสมควร คือ 6 เดือน/ครั้ง เป็นต้น โดยจัดทำในรูปแบบตาราง หรือแผนผัง ในรูปเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  8.เครื่องมือ อะไหล่ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานบำรุงรักษานี้ให้เตรียมตามเอกสารการใช้ทรัพยากรที่ระบุไว้แล้ว ได้แก่ บันได ไขขวง ประแจ เครื่องวัดสัญญาณ อะไหล่ของอุปกรณ์ เครื่องรับ/ส่งสัญญาณไมโครเวฟ สายอากาศ สายนำสัญญาณเป็นต้น
  9.การประสานงาน จะติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ระบุไว้จากเอกสารที่ได้ทำไว้แล้ว
  10. ขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการทำการตรวจสอบและวัดค่าพารามิเตอร์ ในระหว่างอุปกรณ์ทำงานอยู่
  11. เอกสารแผนดำเนินการสำรองหรือแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉิน จะเป็นขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากเกดข้อผิดพลาดในระหว่างทำงาน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
  12. ภาพก่อนดำเนินการติดตั้ง และหลังดำเนินการนั้นจะบันทึกด้วยกล้อง digital จับในส่วนที่สำคัญในขั้นตอนนั้นๆเช่น สภาพพื้นที่ ภาพขณะทำการติดตั้งตัวอุปกรณ์ สายนำสัญญาณ สายอากาศ เป็นต้น
  13. ค่าพารามิเตอร์ ในแต่ละขั้นการติดตั้งได้ครบทุกขั้นตอนจะบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล spede sheet (excel file,word) เช่นค่า กำลังส่งสัญญาณของเครื่องส่ง ค่าความไวในการรับของเครื่องรับ ระดับสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน เป็นต้น
  14. ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอน จะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล spede sheet (excel file,word) เป็นต้น
  15. ค่าที่แสดงจากเครื่องมือวัดได้แก่ ภาพกราฟ , ตารางแสดงค่ากำลัง,ค่า Signal to noice ratio S/N ค่าการสะท้อนกำลังงานที่ขั้วของสายอากาศ เป็นต้น
  16. จัดรวบรวมข้อมูล จากข้อ 1-4 มาจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารส่งมอบงานต้องมีใบสรุปปริมาณงาน เพื่อการตรวจรับงานประกอบด้วย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 3
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 3