หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 5

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-5-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ (Microwave link)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถอ่านแบบและคู่มือการติดตั้งสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) เปิดใช้งานระบบ ตั้งค่าพารามิเตอร์สื่อสัญญาณไมโครเวฟถูกต้องตามขั้นตอน (Setup & Commissioning) ใช้เครื่องมือวัดคุณภาพของสัญญาณ ปรับแต่งค่าของสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ให้ได้ตามค่าที่ค่าที่กำหนดหรือค่าที่คำนวณ บันทึกและสรุปรายงานผลได้
  บันทึกและสรุปรายงานผล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2153 วิศวกรโทรคมนาคม
  1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20104.04 บันทึกและสรุปรายงานผล

4.1 ทำการบันทึกภาพก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการได้ครบถ้วนทุกขั้นตอนที่ระบุไว้ตามเอกสารการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
4.2ทำการบันทึกค่าพารามิเตอร์ ในแต่ละขั้นตอนการติดตั้ง
4.3ทำการบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร
4.4ทำการจัดเก็บภาพแสดงค่าต่างๆที่ได้จากเครื่องมือวัดในรูปเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

20104.03 ใช้เครื่องมือวัดคุณภาพของสัญญาณ และปรับแต่งค่าของสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ให้ได้ตามค่าที่ค่าที่กำหนดหรือค่าที่คำนวณได้

3.1 เลือกใช้เครื่องมือวัดทำการวัดคุณภาพของสัญญาณได้ถูกต้องเหมาะสม
3.2ทำการปรับแต่งคุณภาพสัญญาณทั้งฝั่งด้านส่งและรับสัญญาณให้ได้ตามมาตรฐานของเครื่องหรือตามผลที่ได้จากการคำนวณตามแบบที่กำหนดให้โดยทำการปรับแต่งสายอากาศและสายนำสัญญาณ เพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด
3.3ทำการปรับแต่งกำลังของเครื่องส่งเพื่อให้ภาครับ รับค่าสัญญาณได้เหมาะสมที่สุด

20104.02 เปิดใช้งานระบบและตั้งค่าพารามิเตอร์สื่อสัญญาณไมโครเวฟได้ถูกต้องตามขั้นตอน (Setup & Commission-ing)

2.1 เปิดอุปกรณ์ให้ทำงานได้ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่กำหนดไว้
2.2 ตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ต่างๆตามค่าเริ่มต้นได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือการติดตั้งหรือข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้า
2.3ปรับแต่งทิศทางของสายอากาศให้ได้ค่าการรับส่งสัญญาณตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเท่าค่าที่ได้จากการคำนวณ

20104.01 อ่านแบบและคู่มือการติดตั้งสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link)

1.1สามารถอ่านแบบและคู่มือการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwavelink)ที่มีสัญลักษณ์,ศัพท์ทางเทคนิค,มาตราส่วนที่กำหนดให้เพื่อใช้ในการติดตั้งได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดการถอดแบบระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ที่กำหนดให้มา
  2.ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงค่าพารามิเตอร์ที่นำออก (Export)มาจากอุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งเช่นรูปแบบเอกสาร รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  3.ทักษะการใช้เครื่องมือวัดความแรงของสัญญาณ Power meter,Spectrum analyzer
  4.ทักษะการตั้งค่าที่อุปกรณ์เครื่องรับเครื่องส่งและสายอากาศ
  5.เอกสารแสดงผลลัพธ์ ค่าความแรงและคุณภาพของสัญญาณ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า, สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต,สัญลักษณ์ทางเครื่องกล,สัญลักษณ์ทางวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม,สัญลักษณ์ทางโยธาที่มีใช้ในแบบ เป็นต้น
  2.ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร , ศัพท์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ,ศัพท์ทางวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
  3.ความรู้เกี่ยวกับมาตราส่วนในระบบเมตริก , มาตราส่วนในระบบ SI, ตัวเลขในระบบอารบิกและโรมัน ,ระบบเลขฐาน ต่างๆที่จำเป็น (เลขฐาน 2,8,10,16 ) เป็นต้น
  4.ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการใช้งานอุปกรณ์ไมโครเวฟที่ทำการติดตั้ง
  5.ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าพารามิเตอร์(Setup & Commissioning) อุปกรณ์ไมโครเวฟ
  6.มีความรู้เกี่ยวกับสายอากาศ ที่ใช้ในระบบสื่อสารไมโครเวฟที่ทำการติดตั้ง
  7.ความรู้ทางภาคทฤษฎีในเนื้อหาเกี่ยวกับวิศวกรรมไมโครเวฟ เช่นในการคำนวณความแรงของระดับสัญญาณที่ใช้งาน พิจารณาร่วมกับสถานที่หรือระยะทางที่ติดตั้งเครื่องรับและเครื่องส่ง
  8.ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และ Internet
  9.ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของสายอากาศ
  10. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดค่าความแรงของสัญญาณ Power meter/Spectrum Analizer
  11. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณค่าความแรงของสัญญาณ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายการที่ได้จากการถอดจากแบบที่ใช้ในการปฏิบัติ
  2. เอกสารระบุขั้นตอนการตั้งค่าพารามิเตอร์(SET UP / Commissioning)ของอุปกรณ์ที่กำหนดให้
  3. รูปถ่าย หน้าจอ ที่แสดงค่าพารามิเตอร์ที่ทำการติดตั้งของอุปกรณ์ที่กำหนดให้
  4. เอกสารส่งงานที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับแต่งคุณภาพสัญญาณ
  5. เล่มเอกสารที่สรุปรวบรวม ภาพการดำเนินการ , ค่าที่แสดงคุณภาพ ,ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ,ค่าแสดงผลจากเครื่องมือวัด
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากสัมภาษณ์จากแบบที่กำหนดให้
  2. ผลจากทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยการใช้เอกสารทดสอบความรู้ และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากเอกสารที่บันทึก

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ก. คำแนะนำ
  ไม่มี
  ข. คำอธิบายรายละเอียด
  1. แบบที่ใช้ติดตั้งและคู่การติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link)ที่กำหนดให้นั้น อาจประกอบด้วย
  1.1 สัญลักษณ์ ได้แก่ สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า, สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต,สัญลักษณ์ทางเครื่องกล,สัญลักษณ์ทางวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม,สัญลักษณ์ทางโยธา เป็นต้น
  1.2 ศัพท์ทางเทคนิค ได้แก่ ศัพท์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร , ศัพท์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ,ศัพท์ทางวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
  1.3 มาตราส่วน ได้แก่ มาตราส่วนในระบบเมตริก , มาตราส่วนในระบบ SI, ตัวเลขในระบบอารบิกและโรมัน ,ระบบเลขฐาน ต่างๆที่จำเป็น (เลขฐาน 2,8,10,16 ) เป็นต้น
  2. คู่มือการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link)หมายถึงคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องรับ เครื่องส่ง ไมโครเวฟ เป็นต้น
  3. ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนเปิดใช้งานและลำดับขั้นตอนของการเปิดอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง โดยอุปกรณ์ไม่เสียหายและทำงานได้ปกติ
  4. ทำตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ต่างๆตามค่าเริ่มต้น ตามคู่มือการติดตั้งหรือข้อมูลที่กำหนดมาให้ได้ครบถ้วน
  5. ทำการตรวจสอบและทดสอบสัญญาณเตือน(Alarm)ที่เกิดขึ้น ตามคุณสมบัติของเครื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
  6. เครื่องมือวัดคุณภาพของสัญญาณได้แก่ Power meter , spectrum analizerใช้ทำการวัดค่าความแรงสัญญาณระหว่างภาคเครื่องส่งและเครื่องรับ โดยแสดงค่าชองกำลังของสัญญาณ (power),ค่า Signal to noice ratio (S/N) ทางหน้าจอหรือพิมพ์ผลลัพธ์ออกมา
  7. ปรับแต่งสายอากาศโดยทำการปรับแต่งมุมของสายอากาศ หรือขยับตำแหน่ง จุดที่ติดตั้ง เพื่อให้ได้คุณภาพสัญญาณตามค่าทีเหมาะสมตามที่กำหนดหรือจากผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ
  8. กำลังของสัญญาณที่เครื่องส่ง จะต้องส่งได้แรงพอที่เครื่องรับ สามารถรับค่าความแรงของสัญญาณ แล้วได้คุณภาพของสัญญาณเหมาะสมที่สุด ตามค่าที่กำหนดหรือจากผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ
  9. ภาพก่อนดำเนินการติดตั้ง และหลังดำเนินการนั้นจะบันทึกด้วยกล้อง digital จับในส่วนที่สำคัญในขั้นตอนนั้นๆเช่น สภาพพื้นที่ ภาพขณะทำการติดตั้งตัวอุปกรณ์ สายนำสัญญาณ สายอากาศ เป็นต้น
  10. ค่าพารามิเตอร์ ในแต่ละขั้นการติดตั้งได้ครบทุกขั้นตอนจะบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล spede sheet (excel file,word) เช่นค่า กำลังส่งสัญญาณของเครื่องส่ง ค่าความไวในการรับของเครื่องรับ ระดับสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน เป็นต้น
  11. ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอน จะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล spede sheet (excel file,word) เป็นต้น
  12. ค่าที่แสดงจากเครื่องมือวัดได้แก่ ภาพกราฟ , ตารางแสดงค่ากำลัง,ค่า Signal to noice ratio S/N ค่าการสะท้อนกำลังงานที่ขั้วของสายอากาศ เป็นต้น
  13. จัดรวบรวมข้อมูล จากข้อ 1-4 มาจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารส่งมอบงานต้องมีใบสรุปปริมาณงาน เพื่อการตรวจรับงานประกอบด้วย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ออกแบบการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 5