หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 2

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-2-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ (Microwave link)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถจัดเตรียมเครื่องมือ,วัสดุและอุปกรณ์ ,สายอากาศ ,สายนำสัญญาณของสื่อสัญญาณไมโครเวฟ เพื่อติดตั้งได้ตามความเหมาะสมและถูกต้องตามแบบที่กำหนด และ ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ สายอากาศและสายนำสัญญาณสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ได้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กำหนดให้ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  3521 ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
   3522 ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม
   7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20101.02 ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ สายอากาศและสายนำสัญญาณสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ได้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กำหนดให้

2.1ทำการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์สายอากาศและสายนำสัญญาณได้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กำหนดให้
2.2กำหนดพิกัดความเผื่อของสายนำสัญญาณและสายไฟฟ้าได้เหมาะสมตามแบบที่กำหนดให้
2.3ติดตั้งระบบสายดิน (Grounding)ได้ถูกต้องเหมาะสมตามแบบที่กำหนดให้
2.4จัดทำป้ายสัญลักษณ์ (Labeling)โดยพิมพ์ข้อความ และขนาดให้ถูกต้องเหมาะสมตามแบบที่กำหนดให้

20101.01 จัดเตรียมเครื่องมือ,วัสดุและอุปกรณ์ ,สายอากาศ ,สายนำสัญญาณของสื่อสัญญาณไมโครเวฟ เพื่อติดตั้งได้ตามความเหมาะสมและถูกต้องตามแบบที่กำหนด

1.1 เลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งตามแบบที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.2เลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการติดตั้งตามแบบที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.3 เตรียมอุปกรณ์(Equipment)ที่ใช้ในการติดตั้งตามแบบที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.4เลือกใช้สายอากาศและสายนำสัญญาณที่ใช้ในการติดตั้งตามแบบที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ สายอากาศและสายนำสัญญาณ
  2.ทักษะการเข้าหัวต่อ(Connector)สายนำสัญญาณและสายไฟฟ้า
  3.ทักษะการติดตั้งระบบสายดิน (Grounding) ได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม
  4. ทักษะการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ (labeling) โดยพิมพ์ข้อความ และขนาด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและวิธีการใช้เครื่องมือ ใช้ในการติดตั้งตามแบบที่กำหนดให้
  2.ความรู้เกี่ยวกับสายนำสัญญาณ& Wave guide
  3. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของสายอากาศ
  4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณไมโครเวฟ
  5.ความรู้เกี่ยวการการเข้าหัว connector สายนำสัญญาณ
  6.ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศและการปรับมุมทิศทาง
  7.ความรู้เกี่ยวกับระบบ Grounding 8. ความรู้ด้านวงจรไฟฟ้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบที่ใช้ในการติดตั้ง
  2. ภาพถ่ายแบบหน้างานที่เคยติดตั้ง(ก่อนทำ-หลังทำ)
  3. ภาพถ่ายอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
  4. ตัวอย่างชิ้นงานการเข้าหัวต่อ(Connector)
  5. เอกสารแสดงเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานทั้งหมดตามแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน,
  6. เอกสารแสดงรายละเอียดของ วัสดุ
  7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทั้งหมดตามแบบที่ใช้ในปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.ผลการสัมภาษณ์จากแบบที่กำหนดให้
  2.ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยการใช้เอกสารทดสอบความรู้ และการสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากเอกสารที่บันทึก

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง ได้แก่ สว่าน, ค้อน ,ประแจ, ไขควง เป็นต้น
  2.วัสดุที่ใช้ในงานติดตั้ง ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการเจาะยึด ได้แก่ แคล้มจับยึด,พุกเป็นต้น, หัวต่อแบบ ต่าง ๆ (Connectors) และวัสดุที่ใช้งานภายในอาคาร(Indoor) เช่น Rack, Ladder, wire way เป็นต้นและวัสดุที่ใช้งานภายนอกอาคาร(Outdoor)เช่น ตัวยึดจับสายอากาศ,Ladder ,Bar ground เป็นต้น
  3.อุปกรณ์ที่ทำการติดตั้ง (Equipment)ได้แก่ เครื่องรับ-เครื่องส่งไมโครเวฟ,แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) เป็นต้น
  4.สายอากาศ (antenna)ได้แก่ สายอากาศแบบจาน, แบบตะแกรง เป็นต้น
  5. สายนำสัญญาณ (transmission line) ได้แก่ สาย RG , Wave guide แบบต่าง เช่น รูปไข่ , สี่เหลี่ยม เป็นต้น
  6.ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ สายอากาศและสายนำสัญญาณได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยทำการยึดจับกับเสานำสัญญาณและรางสายนำสัญญาณให้แข็งแรงคงทน
  7.ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟฟ้าเข้าตัวอุปกรณ์ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
  8.กำหนดพิกัดความเผื่อของสายนำสัญญาณและสายไฟฟ้าได้ตามข้อกำหนด ตามสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานเช่น การเผื่อสายนำสัญญาณไว้ 1-1.5 เมตร ก่อนการปรับแต่งคุณภาพสัญญาณ เป็นต้น
  9.สามารถเข้าหัวต่อ(Connectors)สายนำสัญญาณได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและคุณลักษณะทางกายภาพที่กำหนดจากบริษัทผู้ผลิต
  10. ติดตั้งอุปกรณ์ (เครื่องรับ เครื่องส่ง)ได้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กำหนดและแข็งแรงคงทน
  11. ติดตั้งระบบสายดิน (Grounding) ที่สายอากาศ สายนำสัญญาณ และ อุปกรณ์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมโดยใช้สาย THW สีเขียวตามขนาดที่กำหนดในแบบทำการติดตั้งกับแผ่น Bar ground ที่มีเดิมอยู่แล้วหรือทำการติดตั้งขึ้นมาใหม่
  12. จัดทำ labeling โดยพิมพ์ข้อความ และขนาด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดให้ เช่น ใช้แผ่นสังกะสีตอกข้อความ TX,RXแล้วยึดติดกับสายนำสัญญาณเป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

share
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 2