หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการติดตั้ง

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-4-021ZA
ICT-SWA-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินผลการติดตั้ง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ เตรียมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514 โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10804.03 สรุปผลการติดตั้งและส่งมอบงานให้ลูกค้า

3.1รวมรวมเอกสารการส่งมอบงานและซอฟต์แวร์ได้ครบถ้วนตามที่กำหนด
3.2สร้างแบบรายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบงาน
3.3ตามลักษณะเงื่อนไขและขอบเขตการดำเนินงาน(TOR)

10804.01 รายงานผลการติดตั้ง

1.1 สร้างแบบรายงานผลการติดตั้งตามแผนการติดตั้งที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
1.2 ประเมินผลแบบรายงานผลการติดตั้งตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
1.3 สำรวจผลการติดตั้งได้อย่างถูกต้องตามแบบรายงานผลการติดตั้ง
1.4 ระบุผลการติดตั้งลงในแบบรายงานตามหัวข้อในแบบรายงานผลการติดตั้งได้อย่างถูกต้อง

10804.02 รายงานความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า

2.1สร้างแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้าครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
2.2สร้างแบบประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง
2.3สำรวจความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง
2.4สรุปผลความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการสร้างแบบรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  2. ความสามารถในการสำรวจผลการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  3. ความสามารถในการบันทึกผลในการสำรวจ 4. ความสามารถในการสร้างแบบสำรวจ ความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า
  5. ความสามารถในการสร้างแบบประเมินแบบสำรวจ ความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า
  6. ความสามารถในการ สำรวจความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า 7. ความสามารถในการสรุปผลความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้ในการสร้างแบบสำรวจ ความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า
  2.ความรู้ในการสร้างแบบประเมินแบบสำรวจ ความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า
  3.ความรู้ในการ สำรวจความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า
  4.ความรู้ในการสรุปผลความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า
  5.ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการส่งมอบงาน
  6. ความรู้ในการสร้างแบบตรวจสอบการส่งมอบงานตาม TOR

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  4. ผลจากแบบรายงานผลความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า
  5. ผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า
  6. ผลจากแบบประเมินแบบสำรวจการใช้โปรแกรมของลูกค้า
  7. ผลจากแบบรายการตรวจสอบ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบทดสอบความรู้
  2. ผลจากแบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และใช้แบบสัมภาษณ์
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินจากรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ แบบรายงานผลความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า แบบประเมินแบบสำรวจการใช้โปรแกรมของลูกค้า เอกสารการส่งมอบงาน ซอฟต์แวร์ และ แบบรายการตรวจสอบ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แบบรายงานผลการติดตั้ง ประกอบด้วย ผลการติดตั้งของ อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ ผลการเชื่อมต่อของโปรแกรมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลการทำงานของโปรแกรม ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน วิธีการแก้ปัญหาในการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน จำนวนบุคลากรในการทำงาน
  2. แบบสำรวจ ความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า ต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ GUI สี ขนาดตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบหน้าจอ ความสะดวกในการใช้งาน การสื่อสารกับผู้ใช้เข้าใจง่าย ความถูกต้องของการทำงานของโปรแกรม ความเร็วในการประมวลผล
  3. แบบประเมินแบบสำรวจ ความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า ต้องครอบคลุมขอบเขตตามข้อที่ 1
  4. สำรวจความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า ต้องครอบคลุมขอบเขตตามข้อที่ 1
  5. สรุปผลความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้าตามแบบรายงานความพึงพอใจการใช้โปรแกรมของลูกค้า
  6. เอกสารการส่งมอบงาน ประกอบด้วย รายงานผลการติดตั้ง รายงานผลความพึงพอใจการใช้โปรแกรม คู่มือการติดตั้ง และการใช้งานโปรแกรม รายการอุปกรณ์ต่อพ่วง เอกสารการรับประกัน
  7. ซอฟต์แวร์ หมายถึง ตัวโปรแกรม และโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกัน เช่นไดร์เวอร์ Framework และ Firmware เป็นต้น
  8. แบบรายการตรวจสอบ ความครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบงาน ต้องครอบคลุมตามขอบเขตข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ไม่มี

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
แก้ไขข้อผิดพลาด