หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมการติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-5-019ZA
ICT-SWA-5-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ฝึกอบรมการติดตั้งระบบการใช้งาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ เตรียมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง ฝึกอบรมการติดตั้ง และประเมินผลการฝึกอบรม ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10802.02 ฝึกอบรมการติดตั้ง

2.1บรรยายเนื้อหาการติดตั้งตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง
2.2เลือกใช้สื่อได้สอดคล้องกับลำดับขั้นของการนำเสนอเนื้อหา
2.3จัดกิจกรรมได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

10802.03 ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม

3.1บรรยายเนื้อหาการใช้งานโปรแกรมตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง
3.2เลือกใช้สื่อได้สอดคล้องกับลำดับขั้นของการนำเสนอเนื้อหา
3.3จัดกิจกรรมได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

10802.04 ประเมินผลการฝึกอบรม

4.1สร้างแบบทดสอบสำหรับการฝึกอบรมได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
4.2ตรวจสอบแบบทดสอบได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
4.3ใช้แบบทดสอบกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง
4.4ประเมินผลการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

10802.01 เตรียมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง

1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ให้ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการจำแนกอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  2. ความสามารถในการบรรยายเนื้อหาการติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น
  3. ความสามารถในการใช้สื่อการนำเสนอ
  4. ความสามารถในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
  5. ความสามารถในการบรรยายเนื้อหาการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
  6. ความสามารถในการใช้สื่อการนำเสนอ
  7. ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบสำหรับการฝึกอบรม
  8. ความสามารถในการตรวจสอบแบบทดสอบ
  9. ความสามารถในการใช้แบบทดสอบ
  10. ความสามารถในประเมินผลและวิเคราะห์ สรุปผล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ในการจำแนกอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  2. ความรู้ในการนำเสนอเนื้อหาในการจัดฝึกอบรม
  3. ความรู้ในการใช้สื่อเพื่อนำเสนอ
  4. ความรู้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
  5. ความรู้ในการสร้างแบบทดสอบ
  6. ความรู้ในการตรวจสอบแบบทดสอบ
  7. ความรู้ในการใช้แบบทดสอบ
  8. ความรู้ในการวิเคราะห์และประเมินผล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการบันทึกรายการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  4. ผลจากอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบทดสอบความรู้
  2. ผลจากแบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และใช้แบบสัมภาษณ์
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินจากใบบันทึกรายการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. อุปกรณ์ต่อพ่วงหมายถึง อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม เช่น เครื่องสแกน บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่าน RFID เป็นต้น
  2. ซอฟต์แวร์ หมายถึง ตัวโปรแกรม และโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกัน เช่นไดร์เวอร์ Framework และ Firmware เป็นต้น
  3. สื่อ หมายถึง สื่อการนำเสนอ สื่อมัลติมิเดีย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์จริง
  4. กิจกรรม ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานตามลำดับขั้นการฝึกอบรม และการทดลองปฏิบัติงานด้วยตนเอง
  5. แบบทดสอบ ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ ทักษะการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม
  6. การตรวจสอบแบบทดสอบ จะพิจารณาความครอบคลุมเนื้อหา และความถูกต้อง
  7. พิจารณาถึงความตรงในเนื้อหา
  8. การใช้แบบทดสอบพิจารณาตามลำดับขั้นการทำงาน
  9. ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป และเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ฝึกอบรมการติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า