หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการฝึกอบรมการติดตั้งการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-5-018ZA
ICT-SWA-5-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมการฝึกอบรมติดตั้งการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ จัดทำคู่มือการฝึกอบรม จัดทำสื่อการฝึกอบรม และ วางแผนการฝึกอบรมได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514 โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10801.01 จัดทำคู่มือการฝึกอบรม

1.1วางแผนการเขียนคู่มือการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง
1.2เขียนรายละเอียดการฝึกอบรมได้สอดคล้องกับขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม
1.3 ตรวจสอบรายละเอียดคู่มือการฝึกอบรมได้ถูกต้อง

10801.02 จัดทำสื่อการฝึกอบรม

2.1เขียนแผนภาพการนำเสนอ (story board) ได้อย่างถูกต้อง
2.2จัดทำสื่อการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง
2.3ตรวจสอบสื่อการนำเสนอได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

10801.03 วางแผนการฝึกอบรม

3.1เขียนลำดับขั้นการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง
3.2เลือกใช้สื่อและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลำดับขั้นการฝึกอบรม
3.3ตรวจสอบสื่ออุปกรณ์ และลำดับขั้นการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ความสามารถในการวางแผนการเขียนคู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งานโปรแกรม
  2.ความสามารถในการเขียนรายละเอียดคู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งานโปรแกรม
  3.ความสามารถสำหรับการตรวจสอบคู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งานโปรแกรม
  4.ความสามารถในการจัดทำแผนภาพการนำเสนอ (story board)
  5. ความสามารถในการเขียนลำดับขั้นการฝึกอบรม
  6.ความสามารถในการเลือกใช้สื่อ
  7.ความสามารถในการตรวจสอบสื่อ อุปกรณ์และลำดับขั้นการฝึกอบรม (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนคู่มือการฝึกอบรม เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft office , โปรแกรมการตกแต่งภาพ และโปรแกรมสำหรับการจัดทำเอกสารโปรแกรมอื่น ๆ
  2. ความรู้ในการตรวจสอบการเขียนคู่มือการฝึกอบรม
  3. ความรู้ในการจัดทำแผนภาพการนำเสนอ (story board)
  4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อมัลติมิเดีย
  5. ความรู้ในการเขียนลำดับขั้นการฝึกอบรม
  6. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมฉบับสมบูรณ์
  4. ผลจากแผนภาพการนำเสนอ (story board)
  5. ผลจากการทำสื่อการนำเสนอที่สร้างขึ้น
  6. ผลจากแผนการฝึกอบรม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.ผลจากแบบทดสอบความรู้
  2.ผลจากแบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และใช้แบบสัมภาษณ์
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินจากคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ แผนภาพการนำเสนอ (story board) สื่อการนำเสนอที่สร้างขึ้น และ แผนการฝึกอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. คู่มือการฝึกอบรม ประกอบด้วย คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งานโปรแกรม
  2. องค์ประกอบของคู่มือการติดตั้งประกอบด้วย ผังการทำงานของโปรแกรม วิธีการติดตั้ง
  3. ข้อควรระวังในการติดตั้ง ข้อจำกัดของโปรแกรม
  4. องค์ประกอบของคู่มือการใช้งานโปรแกรมประกอบด้วย ผังการทำงานของโปรแกรม
  5. ลำดับและวิธีการใช้งานโปรแกรม ข้อจำกัดของโปรแกรม
  6. รายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมประกอบด้วย รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ
  7. โปรแกรม รายละเอียดข้อมูลโปรแกรมเสริมเพื่อช่วยในการทำงานของโปรแกรม เช่น .Net framework รายการผังการวางอุปกรณ์เชื่อมต่อ ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมตามลำดับ การกำหนดค่าตั้งต้นของโปรแกรม
  8. รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมประกอบด้วย การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ ลำดับและวิธีการใช้
  9. งานโปรแกรม
  10. แผนภาพการนำเสนอ ประกอบด้วย แบบร่างลำดับขั้นการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอ
  11. ตำแหน่งการวางอักษร ขนาดตัวอักษร ภาพ วิดีโอ และบทเสียงประกอบการนำเสนอ
  12. สื่อการนำเสนออยู่ในรูปแบบของมัลติมิเดีย
  13. ลำดับขั้นการฝึกอบรม ต้องเรียงจากเนื้อหาตามลำดับขั้นการทำงาน การจัดกิจกรรมใน
  14. การฝึกอบรม การประเมินความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  15. สื่อ ประกอบด้วย สื่อนำเสนอเพาเวอร์พอยต์ สื่อมัลติมีเดีย
  16. อุปกรณ์ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องฉาย และคอมพิวเตอร์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมการฝึกอบรมการติดตั้งการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า