หน่วยสมรรถนะ

จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-4-017ZA
ICT-SWA-4-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ ศึกษาการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม และ ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10703.03 ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม

3.1สร้างแบบตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรมได้
3.2ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรมได้
3.3ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรมตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

10703.01 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

1.1บรรยายการทำงานของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
1.2บรรยายการใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
1.3 บรรยายข้อจำกัดการใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

10703.02 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม

2.1สร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรมได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการบรรยายการทำงานของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
  2. ความสามารถในการบรรยายการใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
  3. ความสามารถในการบรรยายข้อจำกัดการใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
  4. ความสามารถในการสร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรม
  5. ความสามารถในการสร้างแบบตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม
  6. ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม
  7. ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้ในวิธีการบรรยาย
  2.ความรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม
  3.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา
  4.ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนา
  5.ความรู้ในการสร้างแบบทดสอบ
  6.ความรู้ในการตรวจสอบแบบทดสอบ
  7.ความรู้ในการบรรยายสรุปผลการสร้างแบบทดสอบ
  8.ความรู้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
  9.ความรู้ในการบรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากคู่มือการใช้งานโปรแกรม
  4. ผลจากการบันทึกผลการตรวจสอบ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบทดสอบความรู้
  2. ผลจากแบบประเมินการนำเสนอผังไหล (Flow Chart) พร้อมตอบข้อซักถาม
  3. ผลจากแบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และใช้แบบสัมภาษณ์
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินจากคู่มือการใช้งานโปรแกรม บันทึกผลการตรวจสอบ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การทำงานของโปรแกรมต้องเป็นไปตามแผนผังการทำงานของโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้
  2. การใช้งานโปรแกรมต้องจำแนกขั้นตอนตามแผนผังการทำงานของโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้
  3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมต้องประกอบด้วย การทำงานของโปรแกรม วิธีใช้งาน ตัวอย่างปัญหาที่เกิด วิธีการแก้ไขปัญหา วิธีการตรวจสอบ การติดต่อ
  4. แบบตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม ต้องครอบคลุม ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมทั้งหมด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม