หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการลูกค้า

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-5-015ZA
ICT-SWA-5-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ ศึกษาการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหา ทดสอบความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหา และ ทดสอบการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10701.03 ทดสอบการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

3.1วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
3.2บรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

10701.02 ทดสอบความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหา

2.1 สร้างแบบทดสอบการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ถูกต้อง
2.2 ตรวจสอบแบบทดสอบการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ถูกต้อง
2.3 บรรยายสรุปผลการสร้างแบบทดสอบการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้

10701.01 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหา

1.1บรรยายการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ถูกต้อง
1.2บรรยายการใช้งานเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
1.3 เลือกใช้งานเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ความสามารถในการบรรยายการใช้งานโปรแกรม
  2.ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม
  3.ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหา
  4.ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนา
  5.ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบ
  6.ความสามารถในการตรวจสอบแบบทดสอบ
  7.ความสามารถในการบรรยายสรุปผลการสร้างแบบทดสอบ
  8.ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
  9.ความสามารถในการบรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ในวิธีการบรรยาย
  2. ความรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม
  3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา
  4. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนา
  5. ความรู้ในการสร้างแบบทดสอบ
  6. ความรู้ในการตรวจสอบแบบทดสอบ
  7. ความรู้ในการบรรยายสรุปผลการสร้างแบบทดสอบ
  8. ความรู้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
  9. ความรู้ในการบรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากแผนผังการทำงานของโปรแกรม
  4. ผลจากแบบทดสอบการใช้งานโปรแกรมและเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรม
  5. ผลจากการบันทึกสรุปผลการสร้างแบบทดสอบการใช้งานโปรแกรมและเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรม
  6. ผลจากการบันทึกการตรวจสอบแบบทดสอบ
  7. ผลจากการบันทึกผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
  8. ผลจากการบันทึกวิธีการแก้ไขปัญหา (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบทดสอบความรู้
  2. ผลจากแบบประเมินการนำเสนอผังไหล (Flow Chart) พร้อมตอบข้อซักถาม
  3. ผลจากแบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และใช้แบบสัมภาษณ์
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินจากแผนผังการทำงานของโปรแกรม แบบทดสอบการใช้งานโปรแกรมและเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรม บันทึกสรุปผลการสร้างแบบทดสอบการใช้งานโปรแกรมและเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรม บันทึกการตรวจสอบแบบทดสอบ บันทึกผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น บันทึกวิธีการแก้ไขปัญหา

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การบรรยายการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นต้องเป็นไปตามแผนผังการทำงานของโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
  2. ปัญหา ในที่นี้หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม
  3. เครื่องมือ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม
  4. แบบทดสอบ ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ในการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและแบบทดสอบทักษะในการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
  5. แบบทดสอบการใช้งานโปรแกรมและเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นต้องครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของโปรแกรม
  6. ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ฝึกอบรมการติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า
เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการลูกค้า