หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการตามแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-4-014ZA
ICT-SWA-4-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการตามแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ ควบคุม ติดตาม และแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาโปรแกรม และสรุปผลการดำเนินงานโครงการและข้อเสนอแนะ ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514 โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10602.02 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและข้อเสนอแนะ

2.1เขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมได้
2.2บรรยายผลการพัฒนาโปรแกรมและข้อเสนอแนะได้

10602.01 ควบคุม ติดตาม และแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาโปรแกรม

1.1สร้างแบบตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
1.2สร้างแบบประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
1.3บรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรมได้
1.4บรรยายสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
1.5บรรยายปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรมได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการสร้างแบบตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม
  2. ความสามารถในการสร้างแบบประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม
  3. ความสามารถในการบรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม
  4. ความสามารถในการบรรยายสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม
  5. ความสามารถในการบรรยายปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม
  6. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาโปรแกรม
  7. ความสามารถในการบรรยายผลการพัฒนาโปรแกรมและข้อเสนอแนะ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ในการสร้างแบบตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม
  2. ความรู้ในการสร้างแบบประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม
  3. ความรู้ในวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม
  4. ความรู้ในสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม
  5. ความรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม
  6. ความรู้ในการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาโปรแกรม
  7. ความรู้ในการบรรยายผลการพัฒนาโปรแกรมและข้อเสนอแนะ
  8. ความรู้ในโปรแกรมที่พัฒนา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการรายงานผลการพัฒนาโปรแกรมและข้อเสนอแนะ
  4. ผลการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบทดสอบความรู้
  2. ผลจากแบบประเมินการนำเสนอผังไหล (Flow Chart) พร้อมตอบข้อซักถาม
  3. ผลจากแบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แบบตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมแผนการพัฒนาโปรแกรมทั้งหมด
  2. แบบประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมสามารถแยกประเมินตามปริมาณงานที่สำเร็จได้
  3. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย ตำแหน่งที่เกิดปัญหา ความถี่ในการเกิด สภาพปัญหา ผลกระทบ
  4. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วยรายละเอียดทุกขั้นตอนตามแผนการพัฒนาโปรแกรมที่กำหนดไว้
  5. การบรรยายผลการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย การทำงานของโปรแกรม ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการแก้ปัญหา ระยะเวลาการดำเนินการ ปริมาณคน ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ สิ่งที่คาดหวังจากโปรแกรมที่พัฒนา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
แก้ไขข้อผิดพลาด
ดำเนินการตามแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน)