หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตโปรแกรม

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-4-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตโปรแกรม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผน ตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรม และ บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรมได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514 โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10501.05 บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม

5.1เขียนผลการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมได้
5.2เขียนปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจากการพัฒนาโปรแกรมได้

10501.04 ตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรม

4.1ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงานได้
4.2ตรวจสอบปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงานได้
4.3ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการดำเนินการได้

10501.02 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม

2.1ตรวจสอบความถูกต้องแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ครอบคลุมมาตรฐานสากลหรือ องค์กรได้
2.2ตรวจสอบความถูกต้องขั้นตอนการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรมได้
2.3ตรวจสอบความถูกต้องหัวข้อการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรมได้
2.4ตรวจสอบความถูกต้องตัวชี้วัดการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรมได้

10501.03 ตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผน

3.1ตรวจสอบความถูกต้องขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรมได้

10501.01 จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม

1.1กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรมได้
1.2กำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรมได้
1.3กำหนดรูปแบบการการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรมได้
1.4 กำหนดตัวชี้วัดการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรมได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 2.ความสามารถในการกำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม
  3.ความสามารถในการตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม
  4.ความสามารถในการตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
  5.ความสามารถในการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโปรแกรม 6.ความสามารถในการตรวจสอบปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม 7.ความสามารถในการตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการพัฒนาโปรแกรม 8.ความสามารถในการบันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม
  9.ความสามารถในการสรุปผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ในการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม
  2. ความรู้ในการกำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม
  3. ความรู้ในการกำหนดรูปแบบการการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม
  4. ความรู้ในการกำหนดตัวชี้วัดการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม
  5. ความรู้ในการผลิตโปรแกรมมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่องค์กร 6. ความรู้ในการตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นตอนการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม
  7. ความรู้ในการตรวจสอบความถูกต้อง หัวข้อการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม
  8. ความรู้เรื่องขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
  9. ความรู้เรื่องการใช้แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม
  10. ความรู้ในการใช้แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม
  11. ความรู้ในการใช้แผนการดำเนินงาน
  12. ความรู้การใช้แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม
  13. ความรู้ในการใช้แผนการดำเนินงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม
  4. ผลจากแผนการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรม
  5. ผลจากการบันทึกรายการที่พบปัญหาระหว่างการพัฒนาโปรแกรม
  6. ผลจากการเขียนผังไหล (Flow Chart)ที่ได้จากการแปลงแบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/ หรือ ลำดับงาน (Work Flow)
  7. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบทดสอบความรู้
  2. ผลจากแบบประเมินการนำเสนอผังไหล (Flow Chart) พร้อมตอบข้อซักถาม
  3. ผลจากแบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินผลการเขียน ผังไหล (Flow Chart)ที่ได้จากการแปลงแบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/ หรือ ลำดับงาน (Work Flow)
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แผนการตรวจสอบโปรแกรมต้องอยู่ในมาตรฐานการผลิตโปรแกรมที่เป็นมาตรฐานสากลหรือองค์กรกำหนด
  2. แผนการทำงานมีขั้นตอนและหัวข้อครอบคลุมทุกขั้นตอนที่อยู่ในการผลิตโปรแกรม
  3. แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด
  4. แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมการครอบคลุมมาตรฐานสากลหรือองค์กร
  5. แบบประเมินผลแผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของโปรแกรม
  6. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมต้องอ้างอิงกับแผนการพัฒนาโปรแกรมที่กำหนดไว้และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการตรวจสอบ
  7. ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ไป กับระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมตามแผนการดำเนินการ
  8. ผลกระทบจากปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการการพัฒนาโปรแกรม
  9. บันทึกผลตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมตามแผนที่กำหนด 10. บันทึกปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจากการพัฒนาโปรแกรมต้องระบุตำแหน่งในโปรแกรม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ดำเนินการตามแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน)